SZKOŁA PODSTAWOWA W MIĘKINI

W LATACH 1945-2006

SPIS TREŚCI.

WSTĘP

ROZDZIAŁ I.

Historia miejscowości i szkoły do 1945 roku.

1.    Miękinia do 1945 roku.

2.    Ważniejsze wydarzenia w Miękini do 1945 roku.

3.    Pierwszy rok funkcjonowania szkoły.

ROZDZIAŁ II.

Szkoła Podstawowa w Miękini od 1946 do 2006 roku.

1.    Zasięg terytorialny szkoły.

2.    Baza lokalowa szkoły.

3.    Ważniejsze wydarzenia w Miękini od 1946 do 2006 roku.

4.    Kadra kierownicza i nauczyciele.

5.    Uczniowie

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA.

 

 

WSTĘP

        Praca przedstawia dzieje Szkole Podstawowej w Miękini od momentu powstania, czyli od 1września 1945 do roku szkolnego 2005/2006.

Pierwszy rozdział poświęcony miejscowości Miękinia, zawiera krótki opis środowiska geograficznego gminy, rys historyczny opisujący dzieje wsi oraz pierwszy rok istnienia szkoły, a także proces zaludniania Ziem Odzyskanych przez ludność polską.

Historia miejscowości przedstawiona jest od momentu pierwszej wzmianki do 1945 roku.

Celem pierwszego rozdziału jest ukazanie w szerszy sposób środowiska, w którym funkcjonuje Szkoła Podstawowa w Miękini oraz przedstawienie sytuacji na Ziemiach Odzyskanych w 1945 roku.

Rozdział drugi pracy ukazuje dzieje Szkoły Podstawowej w Miękini od 1946 do 2006 roku. Przedstawiono tu rozszerzanie się zasięgu terytorialnego szkoły w związku z jej powiększaniem się. Opisana też została baza lokalowa i materialna szkoły oraz pomoc mieszkańców Miękini, rodziców i nauczycieli w rozbudowie szkoły i poprawie warunków nauki uczniów.

Ukazuje również nazwiska nauczycieli uczących w szkole miękińskiej w latach 1946-2006. W pracy widoczne jest zjawisko systematycznego powiększania się grona pedagogicznego. Uczniowie w czwartym podrozdziale pracy zostali scharakteryzowani w ogólny sposób, zbiorowo. Podane są jednak nazwiska uczniów wybitnie zdolnych z lat 1987-1996.

Celem drugiego rozdziału pracy jest ukazanie rozwoju szkoły w Miękini w latach 1946-2006, doskonalenia bazy materialnej i poprawy warunków nauczania.

Praca ma na celu ukazanie ciągłości dziejów Szkoły Podstawowej w Miękini na tle historii miejscowości.

W czasie pisania korzystano z różnego rodzaju źródeł. Do przedstawienia położenia geograficznego i historii Miękini posłużono się opracowaniami i literaturą historyczną. Pozwoliło to na pełniejsze ukazanie dziejów miejscowości i geografii terenu.

Sięgnięto do archiwum parafialnego, gdzie wykorzystano niemieckie źródła dotyczące miejscowości Miękinia oraz do Archiwum Archidiecezjalnego we Wrocławiu, gdzie znajduje się ankieta XX-lecia, a w niej dane z lat 1945-1965.

Do opisania dziejów szkoły posłużono się źródłami ze szkolnego archiwum. Są to protokoły rad pedagogicznych z lat 1962-2006, arkusze ocen z lat 1945-2006, kronika szkolna z lat 1970-1974, a także rejestr nauczycieli z roku 2000/2001 i 2005/2006. W pracy wykorzystano również Zarys dziejów Szkoły Podstawowej w Miękini spisany przez panią Ewę Szymak wraz z Samorządem Uczniowskim w 1984 roku oraz Zarys Monograficzny sporządzony w 1995 roku, z okazji 50- lecia Szkoły Podstawowej w Miękini.

ROZDZIAŁ I

Historia miejscowości i szkoły do 1945 roku

1. Miękinia do 1945 roku

Miękinia należy do obszarów najstarszego osadnictwa na Śląsku. Badania archeologiczne ujawniły ślady osadnictwa neolitycznego oraz z kolejnych, późniejszych epok. Odkrycia z różnych okresów wskazują, że nawet, gdy były przerwy w osadnictwie, to dość szybko po zniszczeniach pojawiły się na tym terenie nowe osady kolejnych kultur. W czasach prehistorycznych teren ten zamieszkiwały ludy prasłowiańskie[1].

Sama nazwa Miękinia oznacza teren grząski, podmokły, położony nad wodą[2]. Nazwa ta ulegała w ciągu wieków licznym zmianom i przekształceniom.I tak w roku 1305 Miękinia została wymieniona w księgach fundacyjnych kapituły wrocławskiej jako mała, lecz dająca spore dochody wieś Nemkyna z 65 mieszkańcami[3].

W 1335 r. odnotowano w rejestrze nuncjusza papieskiego Galharda, poświęcenie kościoła w Nemkyni pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny[4].

W 1345 r. osada Minkyna uzyskała prawo lokacji na prawie niemieckim, nadane jako lenno książęce rodzinie von Seidlitz[5].

W 1353 r. Miękinię jako wieś Nymkin włączono do Księstwa Wrocławskiego, a w 1450 r. przechodzi ona w posiadanie pana Petera von Saluscha, właściciela wsi Zabór[6].

W 1549 r. cesarz Ferdynand I oddaje wieś Nimke w lenno rycerzowi Mikołajowi Popelau.

Do roku 1589 właścicielem Miękini jest Krzysztof von Schindel, a po jego śmierci majątek odziedzicza córka. Od niej cesarz Rudolf odkupuje wszystkie prawa do wsi i majątku Miękinia oraz do sąsiednich, należących do spadkobierczyni miejscowości[7].

Po wojnie trzydziestoletniej (1618-1648) majątek Miękinia, należący do popierających protestantyzm właścicieli, ulega pewnej konfiskacie na rzecz skarbu państwa[8].

W 1670 r. wieś kupuje za sumę 55.000 talarów zakon jezuitów wrocławskich[9]. Na mocy regulaminu ustalonego przez papieża Klemensa IV, zarząd majątkiem powierzono administratorowi wyznaczonemu przez generała zakonu[10].

W 1795 Nimkau kupuje hrabia von Hauqwitz.

Natomiast 1810 jest rokiem upaństwowienia Miękini.

W 1842 r. majątek Miękinia dzierżawi Felix Casper[11].

W latach 1860-1870 przez Miękinię przeprowadzono tory kolejowe relacji Wrocław-Berlin[12].

W końcu XIX wieku funkcjonuje w Miękini kilka przedsiębiorstw, a mianowicie: założona w 1896 roku cegielnia parowa, należąca do Śląskich Zakładów Ceramicznych, 2 zakłady budowlane, młyn zbożowy, warzelnie syropu, 2 domy handlowe, 2 składy spożywcze. Ponadto działało kilkanaście warsztatów rzemieślniczych[13].

Do roku 1945 struktura gospodarcza Niemkini nie uległa zmianie.
 


[1] J. Kostrzewski, Pradzieje Śląska, Wrocław 1970, s. 67.
[2] S. Rospond, Słownik etymologiczny miast i gmin PRL, Wrocław 1984, s. 162.
[3] M. i T. Kaletynowie, Plemienne i wczesnopiastowskie grody na Śląsku, Wrocław 1969, s. 84.
[4] M. i T. Kaletynowie ,J. Lodowski, Grodziska wczesnośredniowieczne woj. wrocławskiego, Wrocław 1968, s. 49.
[5] I. Heyne, Dokumentierte Geschichte des Bistums und Hochstiftes Breslau, Breslau 1860, t. I, s. 750.
[6] I. Heyne, Dokumentierte Geschichte, Breslau 1864, t. II, s. 583.
[7] I. Heyne, Dokumentierte Geschichte, Breslau 1868, t. III, s. 852.
[8] Tamże.
[9] I. Wosch, Terytorialny rozwój własności ziemskiej zakonu jezuitów na Śląsku od XVI do XVIII wieku. Studia Śląskie. T 34: 1978, s. 11.
[10] Tamże.
[11] I. Heyne, Dokumentierte Geschichte, Breslau 1868 t. III, s. 853.
[12] R. Rubin, Zapraszamy do wypoczynku w województwie wrocławskim, Wrocław 1981, s. 17.
[13] Informacje uzyskane od Franciszka Wołkowskiego z Miękini. 

2. Ważniejsze wydarzenia w Miękini do 1945 roku

Styczeń 1945 r. zapoczątkował szósty i ostatni już rok drugiej wojny światowej, której płomień rozpalony przez hitlerowskie Niemcy w 1939 r. napaścią na Polskę, ogarnął prawie całą Europę, dotarł do Afryki i Azji. Armia hitlerowska znajdowała się w ciągłym odwrocie tracąc zagarnięte w poprzednich latach ziemie.

W tych momentach kształtowała się nowa rzeczywistość Polski w jej już nowych granicach. Sprawa granic polskich po II wojnie światowej była przedmiotem obrad tzw. Wielkiej Trójki, tzn. szefów rządów Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego na konferencjach odbytych w Teheranie 1943 r., w Jałcie i Poczdamie w 1945 r. Na podstawie międzynarodowej umowy poczdamskiej granica zachodnia Polski miała opierać się o Odrę i Nysę, a ludność niemiecka tych ziem, które przechodziły pod polską administrację miała zostać przesiedlona do Niemiec. Ziemie te miała zasiedlić ludność polska. Proces zaludnienia Ziem Odzyskanych rozpoczęty po II wojnie światowej odbywał się w niezmiernie trudnych warunkach gospodarczych spowodowanych zniszczeniami wojennymi oraz wśród różnych wstrząsów osobistych i przeżyć, których trudno było uniknąć przy tak wielkich przemianach[14].

Wyzwolenie Dolnego Śląska jest ściśle związane z wielkimi operacjami Radzieckich Sił Zbrojnych przeprowadzonymi na tym terenie w ramach zimowo-wiosennej kampanii 1945 r.[15].

W 1945 r. w Miękini nastąpiła masowa ucieczka miejscowej ludności przed zbliżającym się frontem. Tereny te zostały wyzwolone w zasadzie w ciągu jednego dnia to jest 14 lutego, kiedy to wojska 74 Korpusu pod dowództwem generała A. Worożyszczewa, po rozgromieniu pod Środą Śląską grupy bojowej "Sachsen heimer" doszły do brzegów Bystrzycy, zamykając pierścień okrążenia wokół Wrocławia.

W trakcie oblężenia pojawili się na tym terenie pierwsi Polacy. Znaleźli się tu najpierw ci, którzy pracowali przymusowo w tutejszych gospodarstwach.

Po zakończeniu wojny napłynęły kolejne fale osadnicze. W następnej kolejności pojawili się tu osadnicy z różnych stron Polski, m.in. repatrianci z ziem zabużańskich, a także z Bukowiny i Francji. Sporo osiadło tu także osadników po demobilizacji, szczególnie z II Armii WP. Znalazło się tu też kilka rodzin autochtonów, którzy aż do wyzwolenia zachowali poczucie polskości[16].

Osadnictwo Polaków na terenie Miękini nie było jednorazowym faktem, lecz kilkuletnim procesem. Zasadniczy proces osiedlania się z końcem 1947 r. został zamknięty. Niemniej jednak jeszcze kilka rodzin repatriantów przybyło na teren Miękini w 1957 r.

Pierwsi uczniowie przyjechali do Miękini z rodzicami, którzy w przeważającej części byli rolnikami.[17] Na terenie Miękini otrzymali ziemię, a ich dzieci objęte zostały obowiązkiem szkolnym.


[14] Urban W., Archidiecezja Wrocławska w latach 1945-1965, Nasza Przeszłość 22/1965/, s.11.
[15]B.Dolata, Wyzwolenie Dolnego Śląska w 1945 r., Wrocław 1970, s. 7.
[16] AAW, Ankieta XX-lecia.
[17] Arkusze ocen 1945/46. 

3. Pierwszy rok funkcjonowania szkoły.

Termin „szkoła” ma charakter wieloznaczny.[18] Łacińska nazwa „schola” oznaczała podstawową instytucję zajmującą się nauczaniem młodzieży. Taka była od początku swego istnienia Szkoła Podstawowa w Miękini.

Powołano ją do życia jesienią 1945 r., a więc tylko kilka miesięcy po zakończeniu II wojny światowej. Pełna nazwa szkoły brzmiała wówczas: PUBLICZNA SZKOŁA POWSZECHNA ROZWOJOWA W NIEMKINI.

Placówka od chwili rozpoczęcia działalności dydaktyczno-wychowawczej posiadała uprawnienia szkoły państwowej, choć sam fakt ich nadania nastąpił później i wymieniony został w zarządzeniu Ministra Oświaty z dnia 22 stycznia 1949 roku.[19]

Pierwsi uczniowie przybyli do Miękini wraz z rodzicami z dawnych, wschodnich terenów Polski, które po konferencji jałtańskiej znalazły się w Związku Radzieckim. Wśród nazw powiatów, w których znajdowały się rodzinne wsie uczniów, pojawiają: powiat Czortków, Trembowla, Tarnopol, Tuska, Buczacz, Kołomyja, Podhajce.[20] Wszystkie wymienione wyżej powiaty po II wojnie światowej znalazły się na terenie Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej.

 Tab. 1 Wykaz uczniów z pierwszego roku funkcjonowania szkoły. (Źródło: Arkusze ocen z roku szkolnego 1945/46)

Klasa pierwsza

L.p.

Nr

arkusza

Nazwisko i imię

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Klasa

1.

 

Burdziakowski Jan

6.I.1938

 

I

II

2.

4/35

Kitajczuk Maria

18.II.1935

Eleonorówkla pow. Skałat

I

II

3.

1/35

Krawczyk Teresa

1.XII.1935

Radomsk

I

II

4.

 

Kunik Michał

20.VIII.1937

 

I

II

5.

 

Maksimów Antoni

17.VII.1937

 

I

II

6.

26/14

Nawrocka Janina

15.IX.1937

Dąbrówka pow. Maków Mazowiecki

I

II

7.

 

Olczyk Zofia

5.III.1937

 

I

II

8.

 

Przędziuk Karol

1.I.1938

 

I

II

9.

 

Sierota Andrzej

11.VIII.1936

 

I

II

10.

14

Wincek Józef

15.III.1935

Sadowice pow. Wieluń

I

II

11.

15

Wincek Wiktoria

15.III.1935

Sadowice pow. Wieluń

I

II

12.

 

Wołkowski Adam

17.II.1938

 

I

II

 

 

Klasa druga

L.p.

Nr

arkusza

Nazwisko i imię

Data

urodzenia

Miejsce urodzenia

Klasa

1.

3/34

Korecka Bronisława

15.VIII.1934

Turka pow. Drochobycz

II

II

2.

1

Korecka Eugenia

15.XII.1932

Turka

II

III

3.

6

Kowalczyk Józefa

16.III. 1930

Radomsk

II

NK

4.

7

Kowalczyk Maria

16.III.1933

Radomsk

II

III

5.

8

Kowalska Barbara

24.X.1937

Bogumiłowice pow. Radomsko

II

III

6.

 

Kuderska Wanda

12.IX.1937

 

II

II

7.

 

Legieć Marian

27.II.1937

 

II

III

8.

3

Skoczek Danuta

29.VIII.1938

Warszawa

II

II

9.

 

Szewczyk Maria

25.VIII.1936

 

II

III

10.

 

Winiarska Agnieszka

27.XI.1934

 

II

II

11.

 

Wołkowski Bronisław

12.IX.1935

 

II

II

12.

6/36

Wołoski Franciszek

25.IV.1935

Kawalówka

II

III

13.

 

Ziemiański Jan

5.VIII.1935

 

II

III

 

 

 

Klasa trzecia

L.p.

Nr

arkusza

Nazwisko i imię

Data

urodzenia

Miejsce urodzenia

Klasa

1.

 

Czupryn Jadwiga

2.VI.1937

 

III

IV

2.

 

Fedorowicz Irena

14.XII.1936

 

III

IV

3.

14

Gajewski Stefan

3.III.1936

Czortków

III

IV

4.

4

Korecki Marian

28.XII.1930

Turka

III

IV

5.

8/34

Kuderski Stefan

20.XII.1934

Kompasów pow. Warszawa

III

IV

6.

 

Kurpaski Bolesław

13.VII.1936

 

III

IV

7.

9/35

Ławrów Antonina

6.XII.1935

Monasterzyska pow. Buczacz

III

IV

8.

11

Ławrów Sabina

15.VI.1931

Monasterzyska pow. Buczacz

III

IV

9.

7/34

Olczyk Stanisław

4.VIII.1934

Radomsk

III

IV

10.

 

Przędziuk Eugeniusz

3.VI.1937

 

III

IV

11.

 

Sapiszczak Maria

13.V.1937

 

III

IV

12.

 

Sikorka Brygida

3.X.1935

 

III

IV

13.

12

Warkowski Czesław

8.II.1937

Serczów pow. Kołomyja

III

IV

 

 

Klasa czwarta

L.p.

Nr

arkusza

Nazwisko i imię

Data

urodzenia

Miejsce urodzenia

Klasa

1.

7/35

Bernardy Bolesław

8.II.1935

Czortków

IV

V

2.

2

Haczkiewicz Antoni

29.VI.1932

Dobrowody pow. Podhajce

IV

V

3.

6/33

Kunik Jan

12.III.1933

Biała pow. Czortków

IV

V

4.

5

Szewczyk Stanisław

20.I.1935

Spmaństawczyski pow. Czortków

IV

V

 

 

Klasa piąta

L.p.

Nr

arkusza

Nazwisko i imię

Data

urodzenia

Miejsce urodzenia

Klasa

1.

9

Geter Zygmunt

9.II.1931

Nowy Tyczyn pow. Trembowla

V

NK

2.

10

Hetman Stanisław

11. IX.1935

Bromowa pow. Tarnopol

V

VI

3.

8/33

Kuderska Władysława

19.V.1933

Levin Pas de Calain Francja

V

VI

4.

11

Len Adam

12.XII. 1933

Tarnawa Niżna pow. Turka

V

VI

5.

12

Sawicki Jerzy

1.V.1931

Czortków

V

VI

6.

7/33

Sikorka Dorota

25.V.1933

Wielowieś pow. Syców

V

V

7.

7

Wołkowska Bronisława Helena

10.VII.1932

Kowalówka pow. Buczacz

V

VI

8.

10/34

Wołkowska Franciszka

24.I.1934

Kowalówka pow. Buczacz

V

VI

 

 

Klasa szósta

L.p.

Nr

arkusza

Nazwisko i imię

Data

urodzenia

Miejsce urodzenia

Klasa

1.

2

Kuderski Paweł

3.III.1931

Levin Pas de Calain Francja

VI

VII

2.

4

Rawicka Jadwiga

8.XII.1933

Czortków

VI

VII

3.

3

Tarnowicz Maria

3.III.1933

Tiutków pow. Trembowla

VI

VII

 

 

Klasa siódma

L.p.

Nr

arkusza

Nazwisko i imię

Data

urodzenia

Miejsce urodzenia

Klasa

1.

10

Charęza Kazimierz

9.VIII.1930

Izabela pow. Buczacz

VII

US

2.

2

Dębicka Krystyna

10.V.1931

Czortków

VII

US

3.

5

Hetman Władysław

10.II.1928

Proszowa

VII

US

4.

4

Kurpaska Władysława

16.V.1931

Monasterzyska pow. Buczacz

VII

US

5.

6

Misa Janina

22.VI. 1930

Tiutków pow. Trembowla

VII

US

6.

7

Skrętowicz Michał

14. XI. 1932

Tiutków pow. Trembowla

VII

US

7.

8

Skrętowicz Stefania

18. X. 1930

Tiutków pow. Trembowla

VII

NK

8.

9

Tarnowicz Krystyna

7. VII.1930

Tiutków pow. Trembowla

VII

NK

 

NK- niesklasyfikowany

NS- nie ukończył szkoły

S- skreślony z listy

US- ukończył szkołę

 

Szkoła w Miękini, tak jak i pozostałe na terenie naszego kraju po zakończeniu wojny, miała wyrównywać szanse wszystkich dzieci, wydźwignąć kraj z wielowiekowego zacofania i nadrobić straty na polu oświaty wynikłe z okupacji hitlerowskiej.

Niedługo po wojnie, w całym kraju został ustalony jednolity kierunek nauczania. W wyniku zarządzeń polskich władz oświatowych, wprowadzony został do szkół początkowo tymczasowy, ale jednolity program nauczania w zakresie poszczególnych przedmiotów. Poza tym nadano szkołom prywatnym uprawnienia szkół państwowych.

W roku szkolnym 1945/46 w Publicznej Szkole Rozwojowej w Niemkini zapisanych zostało 60 uczniów. Szkoła liczyła w tym roku szkolnym siedem oddziałów, a uczniowie kończący klasę siódmą, kończyli zarazem szkołę.[21]

Wiek dzieci były zróżnicowany: najstarszy uczeń urodził się w 1928r., a najmłodsza uczennica w 1938 roku.

Tab.2 Liczba uczniów z poszczególnych roczników. (Źródło: Arkusze ocen 1945/46)

Rok

Liczba uczniów

1928
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938

1
6
6
4
7
5
11
6
11
4

Suma

60

Klasy w roku szkolnym 1945/46 były mało liczne. Przeważnie uczyło się w nich po kilkoro dzieci. Najmniej uczniów, trzech, było w klasie szóstej, a najwięcej 13 w klasach drugiej i trzeciej. Do jednej klasy chodziły wtedy dzieci w różnym wieku, a w jednym roku szkolnym można było skończyć dwa poziomy nauczania.

Zestawienie z roku szkolnego 1945/46 pokazuje, że szkołę ukończyło wtedy 6 uczniów. Dwie uczennice z ostatniej, siódmej klasy nie otrzymały świadectwa ukończenia z powodu nieklasyfikowania, czyli nieuczęszczania na zajęcia lekcyjne.

Uczniowie z pozostałych klas w większości otrzymali promocję, tylko troje pozostało w tej samej klasie.[22]

Zestawienie końcowo-roczne pokazuje, że dzieci w przeważającej większości chodziły do szkoły mimo trudnych warunków. Część z nich miała, bowiem do naszej placówki dydaktycznej nawet 4 kilometry i odległość tę pokonywała pieszo.[23]

Większość z tych najmłodszych, pierwszych uczniów ukończyło Szkołę Podstawową w roku szkolnym 1950/51 i 1951/52.[24]


[18] Wielka Encyklopedia Powszechna.
[19] Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 22. I .1949 roku w: Dziennik Urzędowy Ministra Oświaty Rok 1959 Nr 3.
[20] Arkusze ocen z roku szkolnego 1945/46.
[21] Arkusze ocen z roku szkolnego 1945/46.
[22] Zestawienie ogólnoszkolne za rok szkolny 1945/46 w: Arkusze ocen 1945/46.
[23] Arkusze ocen 1945/46.
[24] Arkusze ocen 1950/51 i 1951/52.

  

ROZDZIAŁ II

Szkoła Podstawowa w Miękini od 1946 do 2006 roku
 

1. Zasięg terytorialny szkoły

 

Po zakończeniu II wojny światowej rozpoczął się nowy okres w dziejach szkolnictwa w Polsce. Nasz kraj został podzielony na okręgi i obwody szkolne.[25] Okręg wrocławski w okresie narodzin Szkoły Podstawowej w Miękini liczył 35 obwodów. Placówka dydaktyczna w Miękini zgodnie z zarządzeniem resortu oświaty z dnia 4 maja 1948 r. przeszła pod obwód Środy Śląskiej.[26]

W chwili rozpoczęcia swojej działalności 1 września 1945 roku. nasza szkoła swoim zasięgiem obejmowała nie tylko dzieci z Miękini. Dochodziły lub dojeżdżały, do niej, różnymi środkami transportu dzieci z okolicznych wsi: z Klęki, Zaboru Małego i Dużego, Białkowa, Księginic, Źródeł, Błoni, Mrozowa.[27]

W roku 1946 odszedł ze szkoły miękińskiej jej kierownik – Stanisław Barański, który zamieszkał od tej pory w Mrozowie i tam został kierownikiem szkoły działającej od 1 września 1946 r. Z czasem powstały też szkoły w okolicznych wioskach, a były to Białków, Kadłub, Źródła, Brzezinka Średzka, Pisarzowice, Wilkszyn.

W roku 1972 powołano do życia Gminne Szkoły Zbiorcze. W Miękini taka szkoła nie została utworzona ze względu na trudne warunki lokalowe. Zlikwidowano jednak mniejsze placówki w okolicznych wioskach.

W związku z tym do Miękini przybyły dzieci, klas starszych, ze Źródeł, Brzezinki Średzkiej, Pisarzowic i Wilkszyna. Młodsze – z nauczania początkowego pozostały „na miejscu” i nadal uczyły się w szkołach filialnych.

Natomiast uczniowie z Białkowa, Zaboru rozpoczęli naukę, w placówce dydaktycznej w Miękini, w roku szkolnym 1973/74, a z Kadłuba w 1975/76.[28]

W tym też czasie szkoła otrzymała autobus do przewozu dzieci, który był również wykorzystywany do wycieczek szkolnych.

W pierwszej połowie lat 80-tych zasięg terytorialny Szkoły Podstawowej w Miękini nie zmienił się. Pozostała ona główną placówką w gminie i posiadała filie w zakresie klas I-IV w Źródłach, Białkowie, Pisarzowicach, Brzezince, Wilkszynie.

Od roku szkolnego 1984/85 szkoła w Miękini zaczęła już formalnie funkcjonować jako Gminna Szkoła Zbiorcza, ponieważ na terenie Miękini powołano Gminny Inspektorat Szkół.

W połowie lat 80-tych i w latach 90-tych niekorzystne i nieopłacalne stało się utrzymywanie małych szkółek wiejskich. Zlikwidowano więc szkoły mieszczące klasy I-IV w Białkowie, Brzezince Średzkiej, Wilkszynie, Źródłach. Dzieci z tych miejscowości dojeżdżają odtąd do szkoły w Miękini.

W 2001 roku na terenie gminy Miękinia istniały cztery samodzielne Szkoły Podstawowe to:

1. Szkoła Podstawowa w Miękini,

2. Szkoła Podstawowa w Mrozowie,

3. Szkoła Podstawowa w Lutyni,

4. Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach.


[25] Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty, 1946 nr 11.
[26] Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty, 1948 nr 5.
[27] Informacje uzyskane od Jadwigi Sawickiej-Banach, pierwszej uczennicy.
[28] Księga protokołów z rad pedagogicznych z lat 1972-76. 

2.   Baza lokalowa szkoły

Druga wojna światowa przyniosła Polsce nie tylko ogromne straty ludnościowe, ale także wielkie zniszczenia materialne i ekonomiczne. Powojennej odbudowie gospodarczej kraju towarzyszyła rozbudowa szkół powszechnych i bezpłatnych. W tym trudnym okresie powojennym dla potrzeb oświaty wykorzystane zostały pomieszczenia z przed wojny, które adaptowano na potrzeby szkoły.

Początki lokalowe i materialne szkoły w Miękini nie odbiegały od innych szkół w naszym kraju. Były bardzo trudne ze względów kadrowych i lokalowych.

Zajęcia odbywały się w jednym budynku szkolnym nr 115, obecnie ul. T. Kościuszki 56. Zajęcia prowadzone były w dwóch izbach lekcyjnych. Klasy I-III uczyły się razem w jednej sali, natomiast klasy IV-VII w drugiej. Nauczanie było dwuzmianowe, gdyż jedynym nauczycielem, a zarazem kierownikiem szkoły był Stanisław Barański.

W pierwszym roku szkolnym nie było żadnych pomocy naukowych, brakowało podręczników i przyborów. W salach panowała wilgoć, okna były nieszczelne, brakowało ogrzewania.

Oto wspomnienia Jadwigi Rawickiej-Banach z roku szkolnego 1945/46:

„Szkoła rozpoczęła nauczanie jesienią 1945 roku. Były dwie sale lekcyjne oraz sala na plebani. Szkoła liczyła wówczas siedem klas. W pierwszych latach powojennych nie było żadnych pomocy naukowych. Książki zastępowane były przez skrypty 4-5 kartkowe. Do szkoły w Miękini dojeżdżały dzieci z Zaboru, Białkowa, Źródeł i Błoni oraz z Kolonii- dzisiejszej Klęki...”

 

Szkołę wspomina także Dorota Sikorska –Fuławka:

„W roku 1945 rozpoczęłam naukę w klasie piątej. Szkoła posiadała dwie izby lekcyjne. Uczyliśmy się w starym, poniemieckim budynku. Uczniowie chodzili bez mundurków, w zwykłych codziennych ubraniach. W mojej klasie było 12 uczniów. Młodzież uczyła się różnie. Większość miała zaległości z okresu wojny. Dzieci, które douczały się w czasie wojny pomagały słabszym w nauce (…). Przedmioty w tamtym czasie były takie same jak obecnie, lecz krócej trwały lekcje. Mile wspominam ten okres w swoim życiu…”.

 

A oto wspomnienia jeszcze jednego z pierwszych uczniów Jana Legiecia:

„W 1946 przyjechałem z rodzicami z Lubelszczyzny. W tym samym roku poszedłem do szkoły. Przyjęto mnie od razu do drugiej klasy. Budynek szkolny nie był zniszczony, a w klasach były ławki. Codzienną męką uczniów było obowiązkowe picie tranu. Było też dożywianie. Pamiętam, jak każdy z nas nosił garnuszek na mleko. Prowadziliśmy ogródek szkolny. Każdy miał swoją grządkę, na której siał i sadził co chciał…”[29]

 

Trudne początki wspomina również Jan Kunik:

„Podczas okupacji, od 1940 do 1945 roku chodziłem do Szkoły Podstawowej w Białej powiat Czortów. Po przybyciu do Miękini w 1945 roku rozpocząłem naukę w tutejszej szkole. Było tu wówczas 7 klas, które początkowo uczył sam pan Stanisław Barański. W 1946 roku pan kierownik otworzył szkołę w Mrozowie, a w Miękini uczyła mnie pani Stanisława Komplikowicz i pan Jerzy Głowadzki.

Pierwszy rok istnienia szkoły w Miękini był bardzo trudny z wielu względów: brak odpowiedniego budynku, brak odpowiedniej ilości nauczycieli, podręczników, przyborów szkolnych czy pomocy naukowych. Na uwagę zasługuje jednak fakt, że była to szkoła powszechna i bezpłatna, dawała, więc dzieciom z rodzin chłopskich ogromną szansę na kształcenie się. Rok szkolny 1945/46 mimo wielkiej biedy był czasem, w którym państwo polskie szczególną uwagę zwracało na podniesienie poziomu zdrowia wśród dzieci. Codzienne picie tranu i mleka, bezpłatne dożywianie w szkole pokazywało, że dzieci zaczynające naukę w powojennej szkole są przyszłością naszego kraju.

Drugi rok szkolny 1946/47 nie przyniósł Szkole Podstawowej w Miękini żadnych zmian w zakresie warunków lokalowych. Lekcje odbywały się nadal w jednym budynku.

W kolejnych latach znacznie wzrosła liczba uczniów, co spowodowało trudności w prowadzeniu zajęć lekcyjnych, z powodu braku miejsca. W końcu niezbędne stało się pozyskanie dla szkoły nowych pomieszczeń. Dopiero w 1959 roku szkoła otrzymała drugi budynek nr 132, obecnie ul. T. Kościuszki 12.

Lata 60-te nie przyniosły polepszenia warunków lokalowych naszej placówki dydaktycznej. Dekapitalizacji uległy natomiast użytkowane dotąd budynki. Przeciekały dachy, psuła się instalacja elektryczna, nie było bieżącej wody, a poszczególne pomieszczenia ogrzewano kaflowymi piecami.

Sytuacja lokalowa i materialna Szkoły Podstawowej w Miękini polepszyła się dopiero w latach 70-tych. Był to ciekawy okres w dziejach szkoły ze względu na wielkie zaangażowanie rodziców, miejscowej ludności i nauczycieli w poprawę warunków nauczania.

W latach 70-tych liczba uczniów bardzo szybko rosła, przybyło do Miękini wiele nowych rodzin w związku z otwarciem dużej fermy trzody chlewnej. Spowodowało to ponowny wzrost liczby uczniów. Zajęcia musiały odbywać się na dwie zmiany, co niekorzystnie wpływało na efekty pracy dzieci.

Mimo trudnych warunków lokalowych, materialnych dyrekcja i nauczyciele starali się zapewnić uczniom jak najlepsze warunki dydaktyczne. „Zorganizowano klasopracownie: fizyczno-chemiczną, geograficzno-biologiczną, historii-wychowania obywatelskiego, języka rosyjskiego, matematyczną i zajęć praktyczno-technicznych dla dziewcząt. Zgromadzono w nich pomoce naukowe i oddano pod opiekę nauczycieli uczących tych przedmiotów.”[30] Pracownie wzbogacono w pomoce naukowe z funduszy Komitetu Rodzicielskiego i Wydziału Oświaty.

W kwietniu 1971r. z inicjatywy Komitetu Rodzicielskiego powołano Komitet Rozbudowy Szkoły. Otwarte zostało konto w Banku Spółdzielczym w Miękini, na które mieszkańcy wsi mogli wpłacać pieniądze. Komitet rozpoczął uprawę jęczmienia na 14 ha ziemi.

W pracach polowych pomagały miejscowe zakłady pracy, które w czynie społecznym wykonywały np. orkę czy inne prace polowe. Wśród zakładów tych szczególnie wyróżniły się: Państwowe Gospodarstwo Rolne Kadłub, Miękinia, Błonie oraz Nadleśnictwo Miękinia.[31]

Pod koniec 1972 r. zapadła decyzja o remoncie szkoły z funduszów inwestycyjnych. Komitet Rozbudowy Szkoły przemianował się na Komitet Remontu Szkoły i wszystkie zgromadzone fundusze przeznaczył na dalsze remonty starych budynków szkolnych. W dotychczasowych pomieszczeniach szkolnych założone zostało ogrzewanie centralne i wymieniona została instalacja elektryczna. Doprowadzono także do klas bieżącą wodę oraz urządzono boisko szkolne. W kwietniu 1974 r. Komitet Remontu Szkoły po wydaniu całej kwoty zebranych przez siebie pieniędzy zlikwidował konto bankowe i rozwiązał się.

Zaangażowanie społeczeństwa Miękini w poprawę warunków nauczania było w latach 70-tych bardzo duże. Rodzice ofiarnie angażowali się w prace na rzecz szkoły.

W czynie społecznym malowali klasy, wykonywali najpotrzebniejsze remonty. Wśród rodziców najbardziej wyróżnili się: Jan i Stanisław Kunikowie oraz Bolesław Bernardy, pierwsi uczniowie naszej szkoły.

Lata 80-te przyniosły kilka istotnych zmian w zakresie warunków lokalowych. W 1981 r. PGR Miękinia oddał na potrzeby szkoły jeden ze swoich wyremontowany w 1977 roku i przystosowany do potrzeb szkoły, budynków zwany Pałacem. Dzięki temu został rozwiązał problem dwuzmianowości. Ponadto szkoła zyskała stołówkę i salę świetlicową.

W roku szkolnym 1984/85 likwidacji uległ najstarszy budynek szkolny nr 115, który przerobiono na mieszkania dla nauczycieli. W związku z tym znowu została wprowadzona dwuzmianowość, ale tylko w klasach I-III.

Wreszcie w kwietniu 1989 r. oddano uczniom nową, długo oczekiwaną, szkołę. Budynek mieści się przy ul. Szkolnej 2. Składał się z dwóch segmentów. Z okazji 50 -lecia szkoły 1września 1995 r. oddany został trzeci a nich. Zlokalizowano w nim Przedszkole Publiczne, Szkoła Podstawowa otrzymała dwa dodatkowe pomieszczenia świetlicowe i gabinet pedagogiczno-psychologiczny.

Nowo wybudowana szkoła spełniła oczekiwania uczniów, nauczycieli i rodziców. Znajdowały się w niej klasopracownie do wszystkich przedmiotów, siłownia do zajęć wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej, dwie sale gimnastyczne, biblioteka z czytelnią, gabinet terapii pedagogicznej, a także świetlica terapeutyczna.

Powołanie przez Ministra Edukacji Narodowej w roku szkolnym 1999/2000 sieci gimnazjów uszczupliło pomieszczenia Szkoły Podstawowej, która jeden z segmentów oddała Publicznemu Gimnazjum w Miękini.

Od 2000 r. Szkoła Podstawowa zajmowała jeden segment trzypiętrowy. Osobną kondygnację zajmowało nauczanie początkowe. Uczniowie klas IV-VI mieli możliwość uczenia się w dobrze wyposażonych gabinetach na drugim i trzecim piętrze. Sale lekcyjne do języka polskiego zawierały bogaty księgozbiór encyklopedyczno-słownikowy. Dobrze wyposażone były także gabinety do przyrody oraz gabinet do nauczania sztuki i matematyki. Szczególną uwagę zwrócić należy na pracownię komputerową i pracownię do nauki języków obcych. Obie wyposażone były w najlepszy sprzęt i czyniły proces dydaktyczny ciekawym i atrakcyjnym.

Szkoła Podstawowa w Miękini na przestrzeni swego istnienia wiele razy zmieniała swoją lokalizację.

Oddany w 1989 r. nowy budynek szkolny potwierdził tezę, że placówka dydaktyczna wiejska nie jest gorsza od tej w mieście, a jej uczniowie mogą zdobywać wiedzę na najwyższym poziomie w dobrze wyposażonych gabinetach lekcyjnych.


[29] Wspomnienia spisane przez uczniów w roku 1984 i umieszczone w Kronice Szkolnej.
[30] Kronika szkolna z lat 1970-74.
[31] Kronika Szkolna jw. 

3.  Ważniejsze wydarzenia w Miękini od 1946 do 2006 roku

W roku szkolnym 1946/47 powołano Radę Uczniowską, której zebrania były protokołowane. Istnieje ona do dziś jako Samorząd Uczniowski. Eugenia Bochenek została opiekunem szkolnego koła PCK, które miało szerzyć oświatę zdrowotną. Na 139 uczniów szkoły w tej organizacji działało 82 członków. W tym samym roku Jerzy Głowacki założył bibliotekę szkolną, która liczyła 128 różnego rodzaju książek.

W 1947 roku Stanisława Komplikowicz założyła nową organizację szkolną SKO, która zachęcała uczniów do oszczędzania. Istniała również Złota Księga, do której wpisywano pierwszaków. Młodzież była podzielona w tym czasie na sekcje: artystyczną odpowiedzialną za apele, zapisywane w Księdze Apeli Szkolnych i porządkową, pełniącą dyżury na przerwach.

W 1965 r. Szkoła Podstawowa w Polsce stała się 8-klasowa.

W latach 70- tych w szkole aktywnie działała drużyna Związku Harcerstwa Polskiego prowadzona przez Krystynę Modrzyńską.

16 sierpnia 1976 roku wprowadzono obowiązek noszenia mundurków szkolnych.

W 1979 roku w Szkole Podstawowej w Miękini uczyło się 250 uczniów i pracowało 19 nauczycieli. Duży nacisk kładziono wówczas na podniesienie wyników w nauce, zwiększenie dyscypliny, rozwój sportu i turystyki, czystość i estetykę szkoły, a także na organizację uroczystości z okazji świąt państwowych i szkolnych. Prężnie działała pomoc koleżeńska w nauce. Na apelach porządkowych omawiano zachowanie uczniów. A wnioski w sprawie nagród i nagan składano bezpośrednio do dyrektora szkoły. Wspólnie z PCK oceniano czystość i estetykę w klasach. Ustalano dyżury na terenie szkoły. [32]

W roku szkolnym 1990/91 została rozszerzona skala ocen do sześciostopniowej. Zniesiono również obowiązek noszenia mundurków szkolnych.

1 stycznia 1994 r. gminy naszym kraju przejęły prowadzenie szkół na swoim terenie. Szkoła w Miękini znalazła się pod zarządem Urzędu Gminy.

Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Miękini w lutym 1994 roku po raz pierwszy w historii szkoły zorganizowali zimowisko dla dzieci pozostających podczas ferii zimowych w domu pod hasłem „Ferie w szkole – ferie w domu”. Za ciekawe i atrakcyjne przeprowadzenie zajęć grono pedagogiczne zdobyło II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie zorganizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Z rąk ówczesnego Ministra Edukacji Narodowej prof. Aleksandra Łuczaka Szkoła Podstawowa w Miękini otrzymała sprzęt nagłaśniający o wartości 50 mln. starych złotych.

Kolejne nagrodzone zimowisko w szkole miało hasło „Ferie na sportowo, bezpiecznie i zdrowo” i odbyło się w 1995 roku. Szkoła w Miękini zdobyła IV miejsce na 54 placówki zgłoszone do konkursu. Za zorganizowanie tego zimowiska nauczyciele otrzymali pismo gratulacyjne od kuratora wrocławskiego i wojewody wrocławskiego oraz sprzęt sportowy dla szkoły.

Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Miękini bardzo aktywnie włączali się także do prac z zakresu ochrony środowiska i ekologii. Młodzież szkolna pod patronatem pedagogów organizowała turnieje ekologiczne, promowała zdrową żywność. W czerwcu 1994 r. nauczycielki Alicja Skoczylas i Elżbieta Kozik zorganizowały Festyn Ekologiczny z udziałem przedstawicieli Kuratorium Oświaty: kurator Grażyny Tomaszewskiej, Andrzeja Bekera, Haliny Cebuli. Było to duże wydarzenie nie tylko dla szkoły, ale dla całej gminy.

1 września 1997 r. do Szkoły Podstawowej w Miękini została dołączona jako filia Szkoła Podstawowa w Źródłach, która uległa likwidacji z dniem 1 września 1998 r.

W roku 1999 w związku z wprowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej reformą, szkoła w Miękini przekształciła się w placówkę 6-klasową. Zniknęły takie przedmioty jak: biologia, chemia, geografia, fizyka. W ich miejsce pojawił się jeden przedmiot – przyroda. Nie ma także plastyki i muzyki, jest natomiast sztuka. Nauczyciele musieli dostosować się do wymagań reformy edukacji.

18 września 2000r. na I Ogólnopolskim Forum Nauczycieli Przyrody, nauczycielka przyrody Idalia Gałczyńska-Matuch otrzymała nagrodę specjalną ufundowaną przez Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego za pracę konkursową „Uczeń twórcą podręcznika z przyrody”. 22 września 2000 r. naszą szkołę odwiedzili eksperci z krajów Unii Europejskiej, przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Uniwersytetu Wrocławskiego (gości I Ogólnopolskiego Forum Nauczycieli Przyrody) uczestnicząc w lekcji przyrody Funkcje i budowa zębów” przeprowadzonej przez Idalię Gałczyńską-Matuch. Konspekt dla gości w języku angielskim przygotowała Dorota Wagus-Mańka.

W latach 2000, 2001, 2002 nauczycielka Anna Biernacka-Zalewska była koordynatorem programu ekologiczno-zdrowotnego „W moich rękach wspólny los”. Program ten był realizowany pod patronatem Wydziału Edukacji, Kultury i Zdrowia Starostwa powiatowego w Środzie Śląskiej. W wyniku realizacji tego programu Szkoła Podstawowa w Miękini zaczęła organizować powiatowy konkurs na gazetkę ścienną „Żyjmy zdrowo”, którego organizacją zajmowały się nauczycielka Anna Biernacka-Zalewska i pedagog szkolny Jolanta Skonieczna. Od roku 2005 konkurs ten odbywa się pod patronatem Urzędu Gminy w Miękini, a do jego organizacji włączyły się nauczycielki:  Zdzisława Pryszcz i Maria Osiecka.

   28 września 2000 roku nasza szkoła przystąpiła do programu „Szkół Uczących się” (SUS) prowadzonym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) w Warszawie. Wdrażaniem tego programu zajął się „Zespół SUS” do którego należeli: Maria Węglowska-Wojt dyrektor szkoły, Renata Kowalczyk, Marzena Wantuch, Grażyna Durman, Anna Biernacka-Zalewska i Idalia Gałczyńska-Matuch. Nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach w: Szklarskiej Porębie, Oleśnicy, Miedzeszynie, Otwocku i w Białobrzegach, w których zajęcia były prowadzone przez Amerykanów. Tam również zostały przeprowadzone warsztaty „Jak kształcić świadomość obywateli w oparciu o elementy programu Cornel Communities”  w oparciu o amerykański program przez: Marię Węglowską-Wojt dyrektora szkoły oraz nauczycielki: Renatę Kowalczyk i Idalię Gałczyńską-Matuch. Scenariusz tych warsztatów znajduje się na stronie MEN „Scholaris”.

Efektem tych działań była nawiązana współpraca z wieloma szkołami. Nasi nauczyciele opracowali Raport z mierzenia jakości pracy szkoły dla Gimnazjum Nr 12 we Wrocławiu. Dla naszej szkoły Raport opracowało Gimnazjum Nr 1 we Wrocławiu. Nasi nauczyciele w ramach tego programu w różnych szkołach uczestniczyli w Panelach koleżeńskich. 26 kwietnia 2002 roku w Szkole Podstawowej w Miękini odbył się Panel Koleżeński. Trwał on cały dzień. Do naszej szkoły przyjechało wielu znakomitych gości. Otrzymaliśmy wówczas Certyfikat Szkoły Uczącej Się.

W roku szkolnym 2000/2001 placówka dydaktyczna w Miękini liczyła 434 uczniów i zatrudniała 32 nauczycieli. Do szkoły, oprócz dzieci miękińskich, dojeżdżały dzieci z Białkowa, Klęki, Brzezinki Średzkiej, Wilkszyna, Źródeł, Kadłuba, Zaboru Wielkiego i Małego, Lubiatowa, Księginic.

Autorkami programu który został wdrożony w roku 2000/2001 „Szkolenia dla instruktorów świetlicowych działających na terenie gminy Miękinia w zakresie pomocy dla dzieci z rodzin dotkniętych patologią” były: Maria Węglowska-Wojt dyrektor szkoły i Anna Biernacka-Zalewska. 14.10.2001 r. nauczycielka Anna Biernacka-Zalewska otrzymała Nagrodę Wójta gminy Miękinia, za pracę na rzecz środowiska lokalnego.

Nauczycielka Anna Biernacka-Zalewska oraz pedagog szkolny Jolanta Skonieczna w dniach 17-19.09.2001 r. w Warszawie uczestniczyły w I Międzynarodowej Konferencji TZA-ART. „Stop przemocy, o godność człowieka”. Efektem uczestniczenia w tej Konferencji było opracowanie dla naszej szkoły „Szkolnego Programu Przeciwdziałania Przemocy”. 2 maja 2001 nasza placówka została przyjęta do Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Certyfikat otrzymaliśmy przez DODN.

W maju 2002 r. szkoła przystąpiła do programu „Szkoła z klasą” zorganizowanym przez „Gazetę Wyborczą” pod patronatem prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego. 17 września 2002 r. delegacja naszej szkoły w składzie: Alicja Skoczylas dyrektor szkoły, Idalia Gałczyńska-Matuch nauczyciel i Kamila Kowalczyk uczennica zostali zaproszeni do Pałacu Prezydenckiego w Warszawie na spotkanie z prezydentem Polski Aleksandrem Kwaśniewskim. Na tym spotkaniu Alicja Skoczylas odczytała i wręczyła prezydentowi deklarację „Szkoły z klasą”. Po południu uczestnicy spotkania u prezydenta zwiedzili warszawska redakcję „Gazety Wyborczej”.

Nauczycielki: Anna Biernacka-Zalewska i Grażyna Durman w ramach programu „Szkoła z klasą” napisały projekt zajęć pozalekcyjnych dla klas I-III „Edubalowe zajęcia sportowe – Jeśli męczy Cię nauka to pomocy w ruchu szukaj”. Projekt został zaakceptowany przez komisję Akademii „Szkoły z klasą” i zdobył „mały grant – 1500 zł”. Edubale oznacza – naukę przez ruch. Do tych zajęć był wykorzystywany zestaw piłek, które służą uczniom naszej szkoły do dnia dzisiejszego.

10 października 2003 roku Szkoła Podstawowa w Miękini otrzymała certyfikat „Szkoła z klasą”.

W roku szkolnym 2005/2006 nauczyciele: Dorota Wagus-Mańka, Małgorzata Biszczak-Kunik, Maria Osiecka, Małgorzata Jackowska, Eliza Dąbrowska,  przystępują do programu ”Nauczyciel z klasą” również pod patronatem „Gazety Wyborczej”.

W lipcu 2001 roku pierwszym nauczycielem dyplomowanym w Miękini została Idalia Gałczyńska–Matuch. W następnym roku tj. 2002 Anna Biernacka-Zalewska, a w latach następnych nauczycielami dyplomowanymi zostali: Marzena Śnieżek, Grażyna Durman, Alicja Skoczylas i Rozalia Jędruszek.

W 2001 roku pierwszym ekspertem ds. awansu zawodowego nauczycieli na terenie gminy Miękinia zostaje nauczycielka Idalia Gałczyńska-Matuch, a drugim w 2003 r. Anna Biernacka-Zalewska.

14 września 2003 roku Idalia Gałczyńska–Matuch otrzymuje Nagrodę Kuratora. Wcześniejszymi laureatami takiej nagrody na przestrzeni lat byli: Alfred Kruszelnicki i Jolanta Kaczorowska–Jasnocha.

12 listopada 2003 roku ks. Ludwik Sosnowski przekazał Błogosławieństwo obfitości Łask Bożych Ojca Świętego Jana Pawła II, z dnia 15 września 2003 roku, dla ówczesnej dyrektor Alicji Skoczylas i całej Szkoły Podstawowej w Miękini.

Od tego roku rozpoczęto organizację Święta Szkoły Podstawowej w Miękini. Stało się ono imprezą cykliczną, odbywającą się zawsze w pierwszą sobotę czerwca.

W 2003 r. powstał pomysł projektu „Wokół książki” zainicjowany spotkaniem z profesorem Eugeniuszem Józefowskim, który wyraził zgodę na prezentację swoich prac plastycznych na wystawie w naszej szkolnej bibliotece. Wystawę obejrzeli nasi uczniowie, uczniowie innych szkół z terenu gminy Miękinia i zaprzyjaźniona Szkoła Podstawowa Nr 24 z Wrocławia. Dzieci zainspirowane pracami profesora Eugeniusza Józefowskiego zaczęły tworzyć własne. Do biblioteki wpłynęło 31 prac.

W następnym roku tj. od 15.09 do 26.03.2004 r. odbył się konkurs plastyczno-literacki „Wokół książki”. Od 16.04 do 22.04.2004 r. 64 prace z 14 szkół i 3 przedszkoli były prezentowane w bibliotece, szkolnej a następnie wyeksponowane w Muzeum Regionalnym w Środzie Śląskiej. Do końca maja 2004 r.

W 2004 roku powstał Zespół Szkół w Miękini w skład, którego weszły Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne.

W maju 2005 r. Rozalia Jędruszek wspólnie z Alicją Skoczylas opracowały wniosek o dotację w lokalnym konkursie grantowym pt. „Działaj lokalnie IV”.  18.05.2005 r. projekt „Wokół książki – biblioteka centrum informacji, kultury i edukacji” złożony na wiosenna edycję programu „Działaj lokalnie IV”, został pozytywnie zaopiniowany i otrzymał dofinansowanie w wysokości 3 857 złotych. Realizacja została rozpoczęta w czerwcu 2005 r. a zakończona w listopadzie 2005 r..

Ideą projektu było zmniejszenie skali takich problemów jak: niski poziom czytelnictwa wśród uczniów i ich rodziców, brak możliwości dostępu do nowoczesnych dóbr kultury i środków medialnych, wysoki wskaźnik bezrobocia wynikający z niemożności znalezienia pracy, braku ambicji zawodowych i edukacyjnych. W czerwcu za pieniądze uzyskane z dotacji, został zakupiony do biblioteki jeden komputer.

Na początku października 2005 r. w bibliotece były realizowane zajęcia w ramach projektu „Cała Polska czyta dzieciom”. W projekcie tym brali udział rodzice klas 2, którzy głośno czytali swoim pociechom fragmenty „Kubusia Puchatka”. Towarzyszyły temu: konkursy, zajęcia plastyczne i próby teatralne.

Biblioteka szkolna to nie tylko miejsce konkursów, projektów, wystaw ale przede wszystkim książki. Obecnie w bibliotece szkolnej znajduje się zbiór 10152 woluminów.

   Każdego roku szkolnego w szkole działają koła zainteresowań. Między innymi: koła teatralne, pantomimy, informatyczne, chór, koła plastyczne, SKS, szachowe, matematyczne, redakcyjne. „Pantomima” w 2004 r. pod kierunkiem Sylwii Parzóch zajęła w powiatowym konkursie form teatralnych w Ciechowie I miejsce. W roku szkolnym 2006/2007 doszły: kółko kultury antycznej i „Odyseja umysłu”.  

Od roku szkolnego 2004/20005  w naszej szkole organizowany jest z okazji „Dnia Edukacji” konkurs na „belfra roku”. Dwukrotnie (2004, 2005) ten tytuł otrzymała Małgorzata Biszczak-Kunik a w 2006 Agnieszka Imiołek. 

W roku szkolnym 2006/2007 do Szkoły Podstawowej uczęszcza 329 uczniów i pracuje 29 nauczycieli. Nasi uczniowie mieszkają w różnych miejscowościach, a są to: Miękinia, Klęka, Lubiatów, Zabór Wielki, Zabór Mały, Białków, Prężyce, Lenartowice, Księginice, Warżyna, Głoska, Gąsiorów, Głogi, Kadłub, Błonie, Źródła, Żurawiniec, Wróblowice, Krępice, Kokrzyce oraz pojedyncze dzieci z Lutyni i Mrozowa.


[32] Protokoły z rad pedagogicznych z 1979 roku 

4. Kadra kierownicza i nauczyciele

Zadaniem każdej szkoły jest uzyskanie wysokiego poziomu nauczania i wychowanie uczniów na ludzi mądrych i twórczych, gotowych do budowania lepszej przyszłości swego kraju. Wysoki poziom nauczania zawsze związany jest z wysiłkiem nauczyciela, a jego postawa moralna ma wpływ na wychowanie młodego pokolenia. Tym celom dydaktyczno-wychowawczym wierne było grono pedagogiczne i kierownictwo Szkoły Podstawowej w Miękini od początku jej powstania aż po czasy współczesne. Kierowników i dyrektorów w czasie istnienia Szkoły Podstawowej w Miękini było czternastu. Najkrócej, bo tylko rok, 1945-1946, funkcję swoją pełnił pierwszy kierownik szkoły Stanisław Barański. Najdłużej, 24 lata, 1946-1970 kierowała szkołą Stanisława Komplikowicz

Pierwsze lata funkcjonowania szkoły były najtrudniejsze. Wymagały one od kierowników szkół wielkich zdolności organizacyjnych i poświęcenia szkole całego swojego wolnego czasu. Kierownik szkoły musiał borykać się z wieloma niedostatkami materialnymi, a jednocześnie sprawiać, aby życie szkolne stawało się coraz bardziej ustabilizowane i normalne. Stanisława Komplikowicz pełniła funkcję kierownika szkoły bardzo ofiarnie. Dbała o to, aby każdy następny rok szkolny był lepiej zorganizowany, a warunki nauki coraz lepsze. Odeszła ona na emeryturę w 1970 roku, a funkcję dyrektora szkoły objął przybyły do Miękini wraz z żoną, również nauczycielką, Alfred Kruszelnicki.

Był to okres niezwykle trudny z wielu względów. Przede wszystkim liczba uczniów szkoły miękińskiej znacznie wzrosła i dotychczasowe pomieszczenia szkolne stały się za ciasne. Poza tym użytkowane budynki szkolne były stare i zniszczone. Alfred Kruszelnicki był energicznym dyrektorem szkoły i skutecznie zdobywał finanse na remonty. Był sekretarzem Komitetu Rozbudowy Szkoły, a kiedy zapadła decyzja o budowie nowej szkoły z funduszów inwestycyjnych, nadzorował remonty starych budynków. Jako dyrektorowi szkoły zależało na tym, aby dzieci uczyły się w jak najlepszych warunkach. W czasie jego kierownictwa w starych budynkach szkolnych założono centralne ogrzewanie, doprowadzono bieżącą wodę, wymieniono instalację elektryczną. Był też dobrym organizatorem. To właśnie pod jego kierownictwem zorganizowano w szkole w Miękini pierwsze pracownie, w których zgromadzono pomoce naukowe zakupione z funduszy Komitetu Rodzicielskiego i Wydziału Oświaty. Wtedy także urządzono pierwszą kancelarię szkolną.

W 1972 roku na terenie naszego kraju zaczęto tworzyć Gminne Szkoły Zbiorcze i w związku z tym powstało stanowisko Gminnego Dyrektora Szkół. Funkcję tę w gminie Miękinia sprawowała w roku szkolnym 1972/73 Iwona Barbrich, a od 1973 do 1975 roku Jerzy Świerkowski.

W 1974 r. Alfred Kruszelnicki złożył rezygnację ze stanowiska dyrektora szkoły, a funkcję tę przejął jako dodatkową, gminny dyrektor szkół Jerzy Świerkowski. W 1975 roku Gminnym Dyrektorem Szkół został Mieczysław Kożuszko, który pełnił tę funkcje aż do 1984 roku.

W roku szkolnym 1984/85 utworzono na terenie Miękini Gminny Inspektorat Szkół. Funkcję Inspektora Oświaty i Wychowania objął wówczas Mieczysław Kożuszko, natomiast jego miejsce w szkole zajęła Jolanta Kaczorowska–Jasnocha.

Po rezygnacji Pani dyrektor w 1988 roku dyrektorem Szkoły Podstawowej w Miękini zostaje Ryszard Jakubowski i sprawuje tę funkcję do roku 1993.

Od listopada tegoż roku dyrektorem szkoły, po raz pierwszy wyłonionym drogą konkursu, została Danuta Dusza.

W 1996 roku funkcję dyrektora objęła Maria Węglowska-Wojt, która sprawowała pieczę nad szkołą do 1999 roku, a po reformie szkolnictwa była dyrektorem Szkoły Podstawowej do roku 2001.

Następnie dyrektorem naszej szkoły została Alicja Skoczylas, która pełniła ten urząd do momentu powstania Zespołu Szkół w Miękini, czyli do 2004.

Pierwszym dyrektorem Zespołu Szkół od 2004 do 2005 roku była Ewa Szymak.

Od 2005 do 2006 roku funkcję dyrektora sprawowała Alicja Skoczylas.

Od 1 kwietnia 2006 roku dyrektorem Zespołu Szkół w Miękini została Zofia Miciak.

Tab.3 Kierownicy i Dyrektorzy Szkoły Podstawowej w Miękini w latach 1945-2006 (Źródło: Protokoły rad pedagogicznych z lat 1962-2006, Kronika szkolna z lat 1970-1974)

L.p.

Imię i nazwisko

Funkcja kierownicza

Lata

1.

Stanisław Barański

Kierownik szkoły

1945-1946

2.

Stanisława Komplikowicz

Kierownik szkoły

1946-1970

3.

Alfred Kruszelnicki

Dyrektor szkoły

1970-1974

4.

Iwona Barbich

Gminny Dyrektor Szkół

1972-1973

5.

Jerzy Świerkowski

Gminny Dyrektor Szkół

1973-1975

6.

Mieczysław Kożuszko

Gminny Dyrektor Szkół

Inspektor Oświaty i Wychowania

1975-1984

7.

Jolanta Kaczorowska-Jasnocha

Dyrektor szkoły

1984-1988

8.

Ryszard Jakubowski

Dyrektor szkoły

1988-1993

9.

Danuta Dusza

Dyrektor szkoły

1993-1996

10.

Maria Węglowska-Wojt

Dyrektor szkoły

1996-1999

 

 

1999/2000 Podział szkoły na Szkołę Podstawową i Gimnazjum

 

Szkoła Podstawowa

L.p.

Imię i nazwisko

Funkcja kierownicza

Lata

1.

Maria Węglowska-Wojt

Dyrektor Szkoły Podstawowej

1999-2001

2.

Alicja Skoczylas

Dyrektor Szkoły Podstawowej

2001-2004

 

 

Gimnazjum Publiczne

L.p.

Imię i nazwisko

Funkcja kierownicza

Lata

1.

Emilia Litwin

Dyrektor Gimnazjum

1999-2004

 

 

W 2004 roku powstał Zespół Szkół w Miękini w skład, którego wchodzą

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne

 

L.p.

Imię i nazwisko

Funkcja kierownicza

Lata

1.

Ewa Szymak

Dyrektor Zespołu Szkół

2004-2005

2.

Alicja Skoczylas

Dyrektor Zespołu Szkół

2005-2006

3.

Zofia Miciak

Dyrektor Zespołu Szkół

Od 1.04.2006

Kierownikom i dyrektorom szkoły w trudnej pracy pomagali wicedyrektorzy. Od początku istnienia szkoły w Miękini funkcję tę pełniło jedenaście osób.

Tab.4 Wicedyrektorzy Szkoły Podstawowej w Miękini w latach 1945-2006 (Źródło: Protokoły rad pedagogicznych z lat 1962-2006, Kronika szkolna z lat 1970-1974)

L.p.

Imię i nazwisko

Funkcja kierownicza

Lata

1.

Elżbieta Gawryś

Wicedyrektor

1974-1980

2.

Ludwika Kruszelnicka

Wicedyrektor

1980-1984

3.

Krystyna Modrzyńska

Wicedyrektor

1980-1984

4.

Halina Matejuk

Wicedyrektor

1984-1987

5.

Stefania Gospodaryk

Wicedyrektor

1984-1987

6.

Ewa Szymak

Wicedyrektor

1987-1996

7.

Alicja Skoczylas

Wicedyrektor

1996-1999

 

1999/2000 Podział szkoły na Szkołę Podstawową i Gimnazjum

W 2004 roku powstał Zespół Szkół w Miękini w skład, którego wchodzą

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne

 

Szkoła Podstawowa

L.p.

Imię i nazwisko

Funkcja kierownicza

Lata

1.

Alicja Skoczylas

Wicedyrektor Szkoły

Podstawowej

1999-2002

2.

Zdzisława Pryszcz

Wicedyrektor Szkoły

Podstawowej

2002-2004

3.

Alicja Skoczylas

Wicedyrektor do spraw Szkoły Podstawowej

2004-2005

4.

Marzena Wantuch

Wicedyrektor do spraw Szkoły Podstawowej

2005-2006

5.

Idalia Gałczyńska–Matuch

Wicedyrektor do spraw Szkoły Podstawowej

Od 1. 09.2006

 

 

Gimnazjum Publiczne

L.p.

Imię i nazwisko

Funkcja kierownicza

Lata

1.

Ewa Szymak

Wicedyrektor Gimnazjum

2001-2004

2.

Emilia Litwin

Wicedyrektor do spraw Gimnazjum

2004-2006

3.

Ewa Szymak

Wicedyrektor do spraw Gimnazjum

Od 1. 09.2006


Nawet najlepszy dyrektor nie podołałby swoim obowiązkom, gdyby nie miał w szkole efektywnie pracujących nauczycieli.

W 1946/47 roku w Szkole Podstawowej w Miękini pracowało czterech nauczycieli. Pani kierownik Stanisławie Komplikowicz w nauczaniu i wychowaniu pomagali Eugenia Bochenek, Jerzy Głowacki oraz ks. Mieczysław Zym, jako że uczniowie obowiązkowo uczęszczali na lekcję religii.

W 1947 roku odszedł z zespołu nauczycieli Jerzy Głowacki, a pracę rozpoczął Jan Bochenek.

Dopiero w roku 1957 do grona pedagogicznego dołączyła Helena Chudoba, nauczycielka języka polskiego i nauczania początkowego.

Do 1959 roku w Szkole Podstawowej w Miękini pracowało tylko czterech nauczycieli. Stanowili oni zgrany zespół, który przetrwał w niezmienionym składzie 14 lat.

Tab.5 Nauczyciele i ich liczba w latach 1945-1960 (Źródło: Arkusze ocen z lat 1945-1960 ) 

Lp.

Imię i nazwisko

Ilość nauczycieli

Rok szkolny

1.

Stanisław Barański

1

1945-1946

1.

Stanisława Komplikowicz

4

1946-1947

2.

Eugenia Bochenek

3.

Jerzy Głowacki

4.

Ks. Mieczysław Zym

1.

Stanisława Komplikowicz

3

1948-1957

2.

Eugenia Bochenek

3.

Jan Bochenek

1.

Stanisława Komplikowicz

4

1958-1960

2.

Eugenia Bochenek

3.

Jan Bochenek

4.

Helena Chudoba

 

Lata 60-te to czas, w którym do nauczycieli „pionierów” dołączyli nowi, młodzi pedagodzy: Zofia Wagus, Stefan Kalbarczyk, Emilia Padewska, Krystyna Modrzyńska, Janina Kobylińska, Zofia Terenowska, Elżbieta Darmach-Gawryś oraz Regina Lalewicz. Większość z zatrudnionych wówczas osób przepracowała w miękińskiej szkole wiele lat.

Tab. 6. Nauczyciele zatrudnieni w latach 60-tych (Źródło: Arkusze ocen z lat 1960-1966, Protokoły rad pedagogicznych z lat 1962-1967)

Lp.

Nazwisko nauczyciela

Rok rozpoczęcia pracy

Nauczany

przedmiot

1.

Zofia Wagus

1959

matematyka

2.

Stefan Kalbarczyk

1960

geografia

3.

Emilia Padewska

1962

język polski

4.

Krystyna Modrzyńska

1962

historia

5.

Janina Kobylińska

1964

nauczanie początkowe

6.

Zofia Terenowska

1965

matematyka

7.

Elżbieta Darmach-Gawryś

1966

geografia

8.

Regina Lalewicz

1966

nauczanie początkowe

Wśród zatrudnionych wtedy osób przeważały kobiety (88%). Jeden zatrudniony mężczyzna- nauczyciel geografii odszedł ze szkoły w 1966 r.

Lata 1945-70 to okres, w którym w szkole w Miękini pracuje niewielu nauczycieli, ale stanowią oni stałą kadrę. Większość z nich osiadła na stałe w Miękini i tutejsza szkoła przez wszystkie przepracowane lata była ich jedynym miejscem pracy. Świadczyło to o dobrej organizacji szkoły i warunkach pracy oraz o pozytywnym nastawieniu lokalnego środowiska, które akceptowało nowo przyjętych nauczycieli.

Lata 70-te to trudny czas dla szkoły w Miękini ze względu na wzrost liczby dzieci oraz niełatwe warunki pracy. Na emeryturę w 1970 r. odeszli nauczyciele „pionierzy”: Stanisława Komplikowicz, Helena Chudoba, Jan Bochenek. Przybyli jednak nowi nauczyciele: Alfred i Ludwika Kruszelniccy, Władysława Watrach, Helena Chmurzyńska, Stefania Gospodaryk, Bożena Trzaska, Maria Michalska, Teresa Kamińska, Andrzej Kasperek. Nauczyciele w tych latach byli zespołem dobrze zorganizowanym i aktywnym. Oprócz pracy dydaktycznej dużo czasu poświęcali zajęciom pozalekcyjnym. Przygotowywali młodzież do udziału w różnego rodzaju konkursach i sami organizowali w szkole liczne uroczystości, np. z okazji świąt państwowych.

Lata 80-te i 90-te były okresem, w którym liczba nauczycieli znowu wzrosła. Pracę podjęło wtedy wielu młodych nauczycieli. Widocznym zjawiskiem w tym okresie funkcjonowania szkoły w Miękini była duża mobilność nauczycieli. Niektórzy z nich pracowali w miękińskiej szkole rok, dwa lub nieco dłużej, a potem odeszli do innych szkół lub zrezygnowali z wykonywania zawodu nauczyciela.

Tab. 7. Nauczyciele pracujący w szkole Podstawowej w Miękini od 1 roku do 5 lat (Źródło: Protokoły rad pedagogicznych z lat 1962-2001)

Ilość lat pracy

Imię i nazwisko

Lata pracy

 

1 ROK

Stanisław Barański
Jerzy Glowacki
Agata Jacher
Ludwik Dudek
Barbara Mazurek
Alicja Supernat
Małgorzata Laszczyńska
Bogusław Szychowiak
Danuta Czub
Mirosława Suchowacka
Regina Bigos
Katarzyna Pogorzelec
Katarzyna Plota
Stanisława Klag
Iwona Gazda
Joanna Nowak
Jolanta Wesołowska-Michalak
Cezary Jędrzejewski
Jolanta Podgórska-Gołąbek
Mariola Przybycień
Sylwia Pańczak
Helena Klęka

1945-1946
1946-1947
1982-1983
1983-1984
1983-1984
1983-1984
1984-1985
1984-1985
1986-1987
1987-1988
1993-1994
1993-1994
1993-1994
1993-1994
1996-1997
1996-1997
1996-1997
1997-1988
1997-1988
1999-2000
1999-2000
1999-2000

 

 

2 LATA

Alicja Majcher
Barbara Huber
Krystyna Krzus
Maria Golec
Halina Olszowy
Mirosława Pudzianowska
Katarzyna Muzol
Józef Furtak
Stanisława Krynigier
Alicja Lutek
Dorota Wronowska
Monika Cieślak
Iwona Mierzyńska
Przemysław Tomasik
Małgorzata Kotschy
Alina Żurek
Konstantyna Bokas

1973-1975
1975-1977
1983-1985
1984-1986
1985-1987
1987-1989
1988-1990
1989-1991
1990-1992
1992-1994
1994-1996
1994-1996
1994-1996
1995-1997
1995-1997
1995-1997
1997-1999

 

3 LATA

Lidia Tarnowska
Helena Chmurzyńska
Tadeusz Kwiatek
Andrzej Kasperek
Robert Podwin
Grażyna Jaworska
Jolanta Lenart

1975-1978
1977-1980
1978-1981
1979-1982
1985-1988
1986-1989
1989-1992

 

4 LATA

Małgorzata Piądłowska
Alicja Leszczyńska
Izabela Lelińska

1981-1984
1983-1987
1990-1994

 

 

5 LAT

Maria Michalska
Bożena Trzaska
Urszula Kozioł

1977-1982
1977-1982
1983-1988

 

 

We wrześniu 1999 roku w całym kraju rozpoczęły funkcjonowanie gimnazja. Publiczne Gimnazjum zostało utworzone także w Miękini.

W związku z reformą edukacji rok szkolny 1999/2000 przyniósł zmniejszenie liczebności grona pedagogicznego Szkoły Podstawowej, gdyż część nauczycieli rozpoczęła pracę w gimnazjum. Ze szkoły Podstawowej ubyło, 37% nauczycieli. Wśród tej grupy byli nauczyciele wszystkich przedmiotów szkolnych. Przeważały kobiety, które stanowiły 84% ogółu. Pozostałe 16 % nauczycieli to 3 mężczyzn: nauczyciel historii, wychowania fizycznego i religii.

Tab. 8. Nauczyciele, którzy podjęli pracę w Publicznym Gimnazjum w Miękini (Źródło: Protokoły rad pedagogicznych z roku szk. 1999-2000)

Lp.

Nazwisko nauczyciela

Nauczany przedmiot

1.

Agnieszka Rogala

wychowanie fizyczne

2.

Aleksandra Dzierza

język polski

3.

Anita Tubacka

chemia, matematyka

4.

Elżbieta Gawryś

geografia

5.

Elżbieta Kozik

biologia

6.

Elżbieta Uziałko

matematyka

7.

Emilia Litwin

technika

8.

Ewa Szymak

fizyka, matematyka

9.

Jadwiga Dudek

język polski

10.

Katarzyna Zogata

język niemiecki

11.

Ks. Ludwik Sosnowski

religia

12.

Małgorzata Kaźmierczak

pedagog

13.

Małgorzata Kowalska

wiedza o społeczeństwie

14.

Maria Sierota

informatyka

15.

Mariusz Strzałkowski

historia

16.

Ryszarda Palewicz

język angielski

17.

Teresa Kamińska

matematyka

18.

Violetta Kita

sztuka

19.

Zbigniew Kita

wychowanie fizyczne

Kadra pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Miękini liczyła wówczas 32 osoby i była wysoko wykwalifikowana.W szkole pracował doradca metodyczny nauczania początkowego, pedagog-terapeuta i psycholog. Trud dyrekcji Szkoły Podstawowej w Miękini i nauczycieli zmierzał do uzyskania wysokiego poziomu nauczania.

Tab. 9. Nauczyciele Szkoły Podstawowej zatrudnieni w roku szkolnym 2000/2001(Źródło: Rejestr nauczycieli z roku szkolnego 2000/2001 )

L.p.

Nazwisko nauczyciela

Nauczany przedmiot

1.

Maria Węglowska-Wojt

przyroda

2.

Alicja Skoczylas

przyroda

3.

Idalia Gałczyńska-Matuch

przyroda

4.

Jolanta Wojtasik-Sambor

język polski

5.

Jolanta Kaczorowska-Jasnocha

język polski

6.

Elżbieta Kursewicz

język polski

7.

Andrzej Nowicki

matematyka

8.

Sylwia Parzóch

matematyka, informatyka

9.

Anna Tarasiewicz

matematyka

10.

Marzena Śnieżek

historia, religia

11.

Regina Grudzińska

religia

12.

Dorota Wagus-Mańka

język angielski

13.

Katarzyna Zogata

język niemiecki

14.

Katarzyna Sobańska

sztuka

15.

Zofia Miciak

technika

16.

Jerzy Bil

wychowanie fizyczne

17.

Krzysztof Szałankiewicz

wychowanie fizyczne

18.

Halina Matejuk

nauczanie zintegrowane

19.

Maria Osiecka

nauczanie zintegrowane

20.

Renata Kowalczyk

nauczanie zintegrowane

21.

Grażyna Durman

nauczanie zintegrowane

22.

Marzena Grzegorczyn

nauczanie zintegrowane

23.

Regina Lalewicz

nauczanie zintegrowane

24.

Zdzisława Pryszcz

nauczanie zintegrowane

25.

Lidia Łączyńska

nauczanie zintegrowane

26.

Małgorzata Karkoszka

nauczanie zintegrowane

27.

Marzena Wantuch

nauczanie zintegrowane

28.

Anna Biernacka-Zalewska

nauczanie zintegrowane

29.

Grażyna Worobiec

nauczanie zintegrowane

30.

Mirosława Smereka

psycholog

31.

Jolanta Skonieczna

pedagog

32.

Rozalia Jędruszek

bibliotekarz

Nauczyciele z wykształceniem wyższym magisterskim stanowili 84% ogółu. Pozostałe 16% to pięciu nauczycieli, z których trzy osoby ukończyły Studium Nauczycielskie, a dwie posiadały licencjat. Największą liczebnie grupę, bo 37%, stanowili nauczyciele nauczania zintegrowanego, a było ich dwunastu. Wśród pozostałych nauczycieli było trzech przyrodników, trzech polonistów i trzech matematyków. Zdecydowaną większość wśród kadry stanowiły kobiety 91% ogółu. Mężczyzn jest trzech: dwóch nauczycieli wychowania fizycznego i matematyk.

Tab. 10. Nauczyciele pracujący w Szkole Podstawowej w Miękini w roku szkolnym 2006/2007 (Źródło: Protokoły rad pedagogicznych z lat 2006/2007)

 

Lp.

Imię i nazwisko

Przedmiot

Data

rozpoczęcia pracy

1.

Jolanta Wojtasik-Sambor

język polski

01.09.1994

2.

Małgorzata Biszczak – Kunik

język polski

18.02.2002

3.

Joanna Walczak

język polski

01.09.2006

4.

Alicja Skoczylas

przyroda

01.09.1985

5.

Idalia Gałczyńska-Matuch

przyroda

01.09.1997

6.

Agnieszka Imiołek

przyroda

01.09.2006

7.

Anna Tarasiewicz

matematyka

01.09.1999

8.

Andrzej Nowicki

matematyka

01.04.1983

9.

Marzena Śnieżek

historia, religia

01.09.1994

10.

Regina Grudzińska

religia

01.09.1996

11.

Dorota Wagus-Mańka

język angielski

01.09.1990

12.

Anna Osiecka

język angielski

01.09.2006

13.

Kamlia Kalista

język angielski

01.09.2006

14.

Dorot Kępcińska–Pańczyszyn

język niemiecki

01.09.2006

15.

Katarzyna Sobańska

muzyka, plastyka, wychowanie fizyczne

01.09.1997

16.

Violetta Kita

technika

01.09.2006

17.

Maria Sierota

informatyka

01.09.2006

18.

Jerzy Bil

wychowanie fizyczne

12.02.1990

19.

Krzysztof Szałankiewicz

wychowanie fizyczne

04.09.1989

20.

Anna Biernacka-Zalewska

nauczanie zintegrowane

01.09.1989

21.

Grażyna Durman

nauczanie zintegrowane

01.09.1986

22.

Małgorzata Karkoszka

nauczanie zintegrowane

01.09.1986

23.

Maria Osiecka

nauczanie zintegrowane

01.09.1982

24

Zdzisława Pryszcz

nauczanie zintegrowane

01.09.1999

25.

Marzena Wantuch

nauczanie zintegrowane

01.09.1998

26.

Grażyna Worobiec

nauczanie zintegrowane

01.09.1985

27.

Mirosława Smereka

psycholog

 

28.

Jolanta Skonieczna

pedagog

01.09.1998

29.

Rozalia Jędruszek

bibliotekarz

01.09.1995

30.

Magdalena Stefańska

zajęcia świetlicowe

01.09.2006

Szkoła Podstawowa w Miękini od czasów powojennych po współczesne miała dobrych i oddanych nauczycieli. Na szczególną uwagę zasługują jednak ci pedagodzy, którzy przepracowali w tej szkole wiele lat

Tab. 11. Wieloletni nauczyciele Szkoły Podstawowej w Miękini (Źródło: Protokoły rad pedagogicznych z lat 1962-2000, Kronika szkolna z lat 1970-1974)

1.

Stanisława Komplikowicz

2.

Eugenia Bochenek

3.

Jan Bochenek

4.

Helena Chudoba

5.

Krystyna Modrzyńska

6.

Zofia Wagus

7.

Janina Kobylińska

8.

Elżbieta Gawryś

9.

Regina Lalewicz

10.

Alfred Kruszelnicki

11.

Ludwika Kruszelnicka

12.

Władysława Watracz

13.

Stanisław Korzeniowski

14.

Stefania Gospodaryk

15.

Teresa Kamińska

Czterech nauczycieli podanych w tej tabeli nie żyje: Stanisława Komplikowicz, Eugenia i Jan Bochenkowie, Helena Chudoba.

Tab. 12. Nauczyciele zatrudnieni w Szkole Podstawowej w Miękini od 1945 do 2006 roku. (Źródło: Protokoły rad pedagogicznych z lat 1962-2006, Kronika szkolna z lat 1970-1974)

Lp.

Imię i nazwisko

1.

Krystyna Andrzejewska

2.

Dorota Banko

3.

Stanisław Barański

4.

Beata Bernacka

5.

Regina Bigos

6.

Jerzy Bil

7.

Maria Gołębiowska–Bil

8.

Grażyna Bilska

9.

Małgorzata Biszczak–Kunik

10.

Eugenia Bochenek

11.

Jan Bochenek

12.

Konstantyna Bokas

13.

Lidia Buczyńska

14.

Elżbieta Cegieła

15.

Grażyna Certowicz

16.

Helena Chmurzyńska

17.

Zofia Chojecka

18.

Zofia Słój–Choma

19.

Helena Chudoba

20.

Monika Cieślak

21.

Grażyna Ciosmak

22.

Danuta Czub

23.

Andrzej Czysz

24.

Danuta Damasiewicz

25.

Eliza Dąbrowska

26.

Henryka Dominikowska

27.

Jadwiga Dudek

28.

Ludwik Dudek

29.

Marzena Grzegorczyn Duńska

30.

Grażyna Jaworska Durman

31.

Danuta Dusza

32.

Aleksandra Chleboś Dzierza

33.

Bożena Dzirmaga

34.

Józef Furtak

35.

Krystyna Gaj

36.

Idalia Gałczyńska–Matuch

37.

Elżbieta Darmach–Gawryś

38.

Iwona Gazda

39.

Grażyna Gil

40.

Jerzy Głowacki

41.

Maria Golec

42.

Ryszard Gołofit

43.

Stefania Gospodaryk

44.

Regina Grudzińska

45.

Barbara Huber

46.

Agnieszka Imiołek

47.

Ks. Zygmunt Iwanicki

48.

Iwona Iwaszkiewicz

49.

Agata Jacher

50.

Małgorzata Jackowska

51.

Ryszard Jakubowski

52.

Małgorzata Janukowicz

53.

Barbara Jarkiewicz

54.

Barbara Jemioła

55.

Rozalia Jędruszek

56.

Cezary Jędrzejewski

57.

Jolanta Kaczorowska–Jasnocha

58.

Stefan Kalbarczyk

59.

Kamlia Kalista

60.

Teresa Kamińska

61.

Teresa Kapuścińska

62.

Małgorzata Karkoszka

63.

Andrzej Kasperek

64.

Katarzyna Zogata Kaszmir

65.

Ks. Michał Kawulka

66.

Małgorzata Kaźmierczak

67.

Anna Kępa

68.

Violetta Kita

69.

Zbigniew Kita

70.

Stanisława Klag

71.

Helena Klęka

72.

Janina Kobylińska

73.

Stanisława Komlikowicz

74.

Agata Konarska

75.

Stanisław Korzeniowski

76.

Irena Kosiecka

77.

Małgorzata Kotschy

78.

Ewa Wojtulewicz Kowalczyk

79.

Renata Kowalczyk

80.

Małgorzata Kowalska

81.

Elźbieta Kozik

82.

Urszula Kozioł

83.

Mieczysław Kożuszko

84.

Ludwika Kruszelnicka

85.

Alfred Kruszelnicki

86.

Magdalena Kryniger

87.

Stanisława Krynigier

88.

Krystyna Krzus

89.

Elżbieta Kursewicz

90.

Tadeusz Kwiatek

91.

Regina Lalewicz

92.

Barbara Lange

93.

Małgorzata Laszczyńska

94.

Izabela Lelińska

95.

Jolanta Lenart

96.

Alicja Leszczyńska

97.

Beata Lewicka

98.

Emilia Litwin

99.

Alicja Lutek

100.

Lidia Łączyńska

101.

Alicja Majcher

102.

Halina Matejuk

103.

Barbara Mazurek

104.

Jolanta Michalak–Wesołowska

105.

Maria Michalska

106.

Zofia Miciak

107.

Iwona Mierzyńska

108.

Modrzyńska Krystyna

109.

Roman Mor

110.

Irena Morajda

111.

Katarzyna Muzol

112.

Joanna Nowak

113.

Andrzej Nowicki

114.

Marian Olędzki

115.

Urszula Ochej–Olszak

116.

Halina Olszowy

117.

Anna Osiecka

118.

Maria Osiecka

119.

Janina Ostropolska

120.

Emilia Padewska

121.

Barbara Palewicz

122.

Sylwia Pańczak

123.

Dorota Kępczyńska–Pańczyszyn

124.

Sylwia Parzóch

125.

Cezary Pawlus

126.

Małgorzata Piądłowska

127.

Krystyna Piekarska

128.

Katrzyna Pieńko–Jamuła

129.

Katarzyna Plota

130.

Jolanta Podgórska–Gołąbek

131.

Robert Podwin

132.

Katarzyna Pogorzelec

133.

Zdzisława Pryszcz

134.

Mariola Przybycień

135.

Mirosława Pudzianowska

136.

Władysław Ratajczak

137.

Mirosława Romanowska

138.

Marek Romanowski

139.

Jolanta Wojtasik–Sambor

140.

Maria Sierota

141.

Alicja Skoczylas

142.

Jolanta Skonieczna

143.

Mirosława Smereka

144.

Katarzyna Sobańska

145.

Ks. Ludwik Sosnowski

146.

Zofia Stachowiak

147.

Mirosława Suchowacka

148.

Alicja Supernat

149.

Magdalena Szafrańska

150.

Krzysztof Szałankiewicz

151.

Mariola Szarek

152.

Bogusław Szychowiak

153.

Ewa Szymak

154.

Marzena Śnieżek

155.

Jerzy Świerkowski

156.

Anna Tarasiewicz

157.

Lidia Tarnowska

158.

Zofia Terenowska

159.

Przemysław Tomasik

160.

Bożena Trzaska

161.

Elżbieta Uziałko

162.

Dorota Wagus–Mańka

163.

Zofia Wagus

164.

Joanna Walczak Łaskawiec

165.

Marzena Wantuch

166.

Władysława Watracz

167.

Maria Węglowska-Wojt

168.

Jolanta Wojtasik-Sambor

169.

Grażyna Nazarkiweicz Worobiec

170.

Dorota Wronowska

171.

Renata Wypchło

172.

Ewa Zajdel

173.

Anna Biernacka–Zalewska

174.

Ks. Mieczysław Zym

175.

Alina Żurek

 

5. Uczniowie

Szkoła jest instytucją, w której ważną rolę odgrywają dobre warunki lokalowe, baza dydaktyczna i wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Jeżeli jednak nie ma w niej uczniów, to nie może funkcjonować. Szkoła tworzona jest dla uczniów, kształci młodych ludzi i rozwija ich zainteresowania.

Placówka dydaktyczna w Miękini została utworzona zarówno dla dzieci miejscowych, jak i z sąsiednich wsi.

Począwszy od 1946r. każdy następny rok szkolny przynosił większą liczbę dzieci, co odzwierciedlało stabilizowanie się życia po zakończonej wojnie.

Lata 40-te i 50-te charakteryzowały się małą liczbą nauczycieli. Liczba uczniów przypadających wtedy na jednego nauczyciela była wysoka. Oznacza to, że nauczycieli pracujących w szkole było za mało. Aby podołać obowiązkom wychowawczym często jeden nauczyciel opiekował się dwoma zespołami klasowymi.

Powiększenie się grona pedagogicznego sprawiło, że liczba uczniów przypadających na jednego nauczyciela spadła nieco w latach 60-tych.

W latach 1960-1970 na jednego nauczyciela średnio przypadało 32 uczniów.[33] Następne lata szkolne przyniosły dalszy spadek tego wskaźnika.

Zespoły uczniowskie w latach 1970-2001 nie były liczne, średnio liczyły 20 osób. Praca nauczycieli w szkole miękińskiej nie była, więc tak bardzo uciążliwa z powodu przepełnionych klas.

Przyrost liczby uczniów widoczny był szczególnie pod koniec lat 80-tych i w latach 90-tych, kiedy Szkoła Podstawowa w Miękini stała się dużą Gminną Szkołą Zbiorczą.

W latach 1999/2000 zaistniał spadek liczby uczniów, co wiązało się z wprowadzeniem przez reformę edukacji 6-klasowej szkoły podstawowej. Zespoły uczniowskie na początku funkcjonowania szkoły były liczne.

 

Tab. 13. Liczba uczniów Szkoły Podstawowej w Miękini od 1945 do 1995 roku (Źródło: Protokoły rad pedagogicznych z lat 1962-2000, Arkusze ocen z lat 1945- 2000)

Lp.

Rok szkolny

Ilość uczniów

1.

1945/46

60

2.

1946/47

119

3.

1947/48

139

4.

1948/49

135

5.

1949/50

140

6.

1950/51

139

7.

1951/52

138

8.

1952/53

136

9.

1953/54

128

10.

1954/55

153

11.

1955/56

156

12.

1956/57

195

13.

1957/58

171

14.

1958/59

177

15.

1959/60

189

16.

1960/61

213

17.

1961/62

210

18.

1962/63

220

19.

1963/64

220

20.

1964/65

214

21.

1965/66

212

22.

1966/67

220

23.

1967/68

233

24.

1968/69

229

25.

1969/70

205

26.

1970/71

214

27.

1971/72

208

28.

1972/73

188

29.

1973/74

281

30.

1974/75

259

31.

1975/76

297

32.

1976/77

309

33.

1977/78

323

34.

1978/79

342

35.

1979/80

310

36.

1980/81

312

37.

1981/82

357

38.

1982/83

456

39.

1983/84

460

40.

1984/85

542

41.

1985/86

582

42.

1986/87

338

43.

1987/88

348

44.

1988/89

384

45.

1989/90

474

46.

1990/91

586

47.

1991/92

542

48.

1992/93

586

49.

1993/94

613

50.

1994/95

632

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Miękini w zdecydowanej części otrzymywali promocje do klas starszych.

W czasie istnienia szkoły najwięcej uczniów niepromowanych było w latach 40 -tych i w latach 50-tych. Być może związane to było z zaległościami edukacyjnymi z czasów wojny. Uczniowie mieli duże braki, a nie wszyscy byli na tyle zdolni, aby podołać wymaganiom dydaktycznym.

Następne lata szkolne przyniosły jednak spadek liczby uczniów niepromowanych. Świadczy to o wielkim wysiłku nauczycieli oraz o podwyższeniu jakości pracy uczniów. Spadek liczby uczniów niepromowanych związany był także z ogólną tendencją do zaniechania zostawiania uczniów na drugi rok w tej samej klasie. Nauczyciele zobowiązani zostali do prowadzenia procesu dydaktycznego w taki sposób, aby każdy uczeń mógł zdobyć promocję.

W latach 90-tych skala ocen została rozszerzona, co także przyczyniło się do spadku liczby uczniów niepromowanych.

Tab. 14. Uczniowie niepromowani w latach 1946-2000 (Źródło: Arkusze ocen z lat 1946-2000)

Dekada

Liczba

uczniów

Liczba uczniów

niepromowanych

% ogółu

uczniów

Lata 40-te

(1946-50)

541

70

12,9 %

Lata 50-te

(1950-60)

1591

163

10,2 %

Lata 60-te

(1960-70)

2185

144

6,6 %

Lata 70-te

(1970-80)

2296

94

4,1 %

Lata 80-te

(1980-90)

3249

247

7,6 %

Lata 90-te

(1990-2000)

6118

165

2,6 %

 

Szkoła Podstawowa w Miękini w czasie swojego istnienia może pochwalić się wieloma uczniami zdolnymi, którzy brali udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i sportowych. Uczniowie ci reprezentowali godnie swoją szkołę i zdobywali znaczące miejsca i nagrody.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Miękini w latach 70-tych kilkakrotnie zdobywali czołowe miejsca na szczeblu rejonowym i powiatowym w Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie. Uczniowie klas młodszych tańczyli i ćwiczyli w zespole artystycznym prowadzonym przez nauczycielkę Janinę Kobylińską i również zdobywali nagrody w różnego rodzaju konkursach. Mimo braku sali gimnastycznej i trudnych warunków do uprawiania dyscyplin sportowych uczniowie zdobywali laury w olimpiadach. W 1972 roku drużyna piłki siatkowej chłopców zajęła III miejsce w mistrzostwach powiatowych szkół podstawowych.[34] Wśród laureatów dominują uczennice, a przedmioty ścisłe cieszą się większym powodzeniem wśród dziedzin olimpijskich. 

Tab. 15. Uczniowie – laureaci olimpiad przedmiotowych z lat 1987-1996 (Źródło: Protokoły rad pedagogicznych z lat 1987-1996 )

Lp.

Rok

szkolny

Imię i nazwisko

Tytuł

Rodzaj konkursu

1.

 

Marta Kruszelnicka

 

Język rosyjski

2.

1990/1991

Karol Tokarczyk

finalista

Olimpiada fizyczna

Wrocławski Konkurs Matematyczny dla klas VII-VIII

3.

 

Jadwiga Nazimek

 

Olimpiada języka polskiego

4.

 

Małgorzata Słota

 

Olimpiada chemiczna

5.

1994/1995

Agnieszka Szczepankiewicz

finalista

Wrocławski Konkurs Matematyczny dla klas VII-VIII

6.

Justyna Uziałko

finalista

7.

 

Katarzyna Przychodna

 

Olimpiada języka polskiego

8.

1995/1996

Justyna Uziałko

laureat

Wrocławski Konkurs Matematyczny dla klas VII-VIII

9.

Łukasz Haczkiewicz

finalista

10.

1997/1998

Krzysztof Biegański

finalista

Wrocławski Konkurs Matematyczny dla klas VI

11.

Barnadeta Mianowska

finalista

12.

1998/1999

Małgorzata Mianowska

laureat

Wrocławski Konkurs Matematyczny dla klas VII-VIII

13.

1998/1999

Barnadeta Mianowska

finalista

Wrocławski Konkurs Matematyczny dla klas VII-VIII

14.

19998/2000

Barnadeta Mianowska

finalista

Wrocławski Konkurs Matematyczny dla klas VII-VIII

15.

2003/2004

Jarosław Dąbrowski

finalista

Światowego Matematycznego Konkursu - „Paryż zaprasza Mistrzów - Międzynarodowe Mistrzostwa Francji w Grach Matematycznych i Logicznych”- Paryż - II miejsce.

16.

2003/2004

Piotr Chodorski

finalista

Mistrz Dolnego Śląska w tenisie stołowym

17.

2004/2005

Damian Bil

uczestnik

Powiatowego etapu „zDolnego Ślązaczka”

18.

2004/2005

Jarosław Dąbrowski

laureat

Światowego Matematycznego Konkursu - „Paryż zaprasza Mistrzów - Międzynarodowe Mistrzostwa Francji w Grach Matematycznych i Logicznych”. Etap ogólnopolski – V miejsce

19

2004/2005

Marta Dziwer

laureat

Światowego Matematycznego Konkursu - „Paryż zaprasza Mistrzów - Międzynarodowe Mistrzostwa Francji w Grach Matematycznych i Logicznych”. Etap ogólnopolski -  X miejsce

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Miękini nadal biorą udział w konkursach z różnych dziedzin: szkolnych, gminnych, powiatowych, ogólnopolskich czy międzynarodowych. Przykładem ogromnego sukcesu naszych uczniów jest zajęcie przez Jarosława Dąbrowskiego w 2004 r. II miejsca w Paryżu w międzynarodowym  konkursie „Paryż zaprasza Mistrzów - Międzynarodowe Mistrzostwa Francji w Grach Matematycznych i Logicznych”. W roku następnym tj. 2005 Jarosław Dąbrowski zajął V miejsce, a Marta Dziwer X miejsce w etapie ogólnopolskim, międzynarodowego konkursu „Paryż zaprasza Mistrzów - Międzynarodowe Mistrzostwa Francji w Grach Matematycznych i Logicznych”.

Sukcesem było również zajęcie I miejsca przez uczniów z „Pantomimy” pod kierownictwem Sylwii Parzych na przeglądzie form teatralnych w Ciechowie.

Sukcesy można osiągać nie tylko w konkursach. Naszym wspólnym; uczniów i nauczycieli sukcesem było uzyskanie wysokiego wyniku w sprawdzianie po klasie szóstej. W 2005 r. średnia województwa wynosiła 25,5, a nasza szkoła uzyskała wynik 25,1.

W Miękini uczniowie są świadomi przemian, które niesie za sobą wejście naszego kraju do Unii Europejskiej. Pragną poznać inne kraje i mieszkającą tam młodzież. Dzięki pomocy Wójta Gminy Miękinia – Jerzego Wieczorka szkoła w Miękini nawiązała współpracę z niemiecką szkołą w Schwarmstadt.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Miękini co roku w czerwcu wyjeżdżali do Niemiec i gościli tam u rodzin swoich niemieckich kolegów. We wrześniu natomiast uczniowie ze Schwarmstadt przyjeżdżali do Miękini. Obecnie taka wymiana młodzieży jest kontynuowana przez Publiczne Gimnazjum w Miękini.

Nasi uczniowie myślą o przyszłości swojej i swojego kraju. Wiedzą, że poziom życia zależy od wykształcenia. Zdają sobie sprawę, że przyszłość należy do nich.

Tab. 16. Osiągnięcia uczniów Publicznego gimnazjum w Miękini w latach 2000-2006 (Źródło: Protokoły rad pedagogicznych z lat 2000-2006 )

Rok szkolny 2000/2001 

Sukcesy sportowe:

I miejsce w powiatowym turnieju piłki nożnej „Piłkarska kadra czeka”

II miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie - liga lekkoatletyczna

V miejsce w strefowym turnieju piłki nożnej „Piłkarska kadra czeka”

 

Sukcesy artystyczne:

Powiatowy Konkurs Plastyczny „Najciekawsze zakątki ziemi średzkiej”:

I miejsce - Anna Nowik

III miejsce - Monika Stępień

 

Rok szkolny 2001/2002

Sukcesy sportowe:

III miejsce w III Mikołajkowym Turnieju Piłki Halowej w Lutyni

 

Sukcesy naukowe:

Konkurs Matematyczny organizowany przez Samorządowe Stowarzyszenie w Środzie Śląskiej:

I miejsce - Marta Wołkowska

Finaliści: Michał Sikora, Aleksandra Sługocka, Agnieszka Szajda

Powiatowy Konkurs Matematyczny w Ciechowie:

II miejsce - Marta Wołkowska

 

Rok szkolny 2002/2003 

Sukcesy sportowe:

I miejsce w Mistrzostwach Gminy w tenisie stołowym

I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w tenisie stołowym

II miejsce w Powiatowym Turnieju Ekologiczno-Sportowym „Eko-liga”

VII miejsce w finale Strefy Wrocławskiej Gimnazjady Młodzieży w tenisie stołowym

I miejsce w Mistrzostwach Gminy w piłce nożnej chłopców

II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w piłce nożnej chłopców

 

Sukcesy naukowe:

„zDolny Ślązak Gimnazjalista”- etap powiatowy – matematyka:

Łukasz Krzyszczuk, Mateusz Skoczylas, Marta Wołkowska

Powiatowy Konkurs Matematyczny w Ciechowie:

III miejsce - Marta Wołkowska

Finaliści: Łukasz Krzyszczuk, Mateusz Skoczyłaś, Agnieszka Szajda

 

Rok szkolny 2003/2004

Sukcesy sportowe:

III miejsce w IV Mikołajkowym Turnieju Halowej Piłki Nożnej

I miejsce w Mistrzostwach Gminy w tenisie stołowym

VII miejsce w Finale Wojewódzkim Turnieju Tenisa Stołowego Gimnazjalistów

II miejsce w I Majówkowym Turnieju Mini-Piłki Nożnej

 

Sukcesy artystyczne:

Ogólnopolski konkurs Plastyczny „Strażak- ratownik w akcji” - etap powiatowy:

I miejsce - Marta Wołkowska

II miejsce - Lukasz Lisztwan

III miejsce - Kamila Zwierzyńska

IV miejsce - Dawid Panek

 

Sukcesy naukowe:

zDolny Ślązak Gimnazjalista” - etap powiatowy – matematyka:

Mariusz Kawa, Mikołaj Uziałko

„zDolny Ślązak Gimnazjalista” - etap powiatowy - język angielski:

Mariusz Kawa

„zDolny Ślązak Gimnazjalista” - etap wojewódzki - wiedza o społeczeństwie:

laureat: Marta Wołkowska

„zDolny Ślązak Gimnazjalista - etap wojewódzki – matematyka:

laureat: Marta Wołkowska

„zDolny Ślązak Gimnazjalista” - etap wojewódzki – geografia:

Mariusz Kawa, laureat Marta Wołkowska

„zDolny Ślązak Gimnazjalista” - etap wojewódzki - język polski:

Marta Wołkowska

„zDolny Ślązak Gimnazjalista” - etap wojewódzki – fizyka:

Marta Wołkowska

 „zDolny Ślązak Gimnazjalista” - etap wojewódzki – chemia:

Marta Wołkowska

V miejsce w Powiatowym Turnieju Wiedzy o ruchu drogowym

I miejsce w akcji „Gorączka Złota”

 

Rok szkolny 2004/2005

Sukcesy sportowe:

III miejsce w Powiatowych Sztafetowych Biegach Przełajowych w kategorii dziewcząt

V miejsce w Powiatowych Sztafetowych Biegach Przełajowych w kategorii chłopców

Mistrzostwa Powiatu Środa Śląska Szkół Gimnazjalnych tenisie stołowym -

I miejsce - Piotr Chodorski

II miejsce - Dawid Kurowski

III miejsce - Damian Jóźwik

IV miejsce - Bartosz Kasperek

I miejsce w finale Strefy Wrocławskiej Dolnośląskiej Gimnazjady Młodzieży w tenisie stołowym w kategorii chłopców

III miejsce w Mistrzostwach Polski Zrzeszenia LZS w tenisie stołowym w punktacji szkół

II miejsce w Gimnazjadzie Powiatu Środa Śląska w piłce siatkowej dziewcząt

III miejsce w Gimnazjadzie Powiatu Środa Śląska w piłce siatkowej chłopców

III miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie w koszykówce dziewcząt

III miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie w koszykówce chłopców

 

Sukcesy artystyczne:

I miejsce w XII Powiatowym Przeglądzie Szkolnych Zespołów Artystycznych w kategorii tanecznej

 

Sukcesy naukowe:

 „zDolny Ślązak Gimnazjalista” - etap powiatowy - wiedza o społeczeństwie:

Mariusz Kawa, Agata Kaczyńska, Katarzyna Gienibor, Łukasz Antosiewicz, Mateusz Grzegorczyn

„zDolny Ślązak Gimnazjalista” - etap powiatowy – matematyka:

Mariusz Kawa, Mikołaj Uziałko, Marta Węglewska, Tomasz Łoziński Justyna Bałabuch

„zDolny Ślązak Gimnazjalista” - etap powiatowy – geografia:

Mariusz Kawa

„zDolny Ślązak Gimnazjalista” - etap powiatowy - język polski:

Mariusz Kawa

„zDolny Ślązak Gimnazjalista” - etap powiatowy – biologia:

Justyna Michałów, Anna Kawińska

„zDolny Ślązak Gimnazjalista” - etap powiatowy – chemia:

Mariusz Kawa

„zDolny Ślązak Gimnazjalista” - etap powiatowy – historia:

Mariusz Kawa, Katarzyna Gienibor

„zDolny Ślązak Gimnazjalista” - etap powiatowy - język angielski:

Mariusz Kawa

 

Rok szkolny 2005/2006

Sukcesy sportowe:

I miejsce w Gimnazjadzie Powiatu Środa Śląska w tenisie stołowym chłopców

II miejsce w Powiatowych Biegach Przełajowych chłopców

III miejsce w Powiatowych Biegach Przełajowych dziewcząt

III miejsce w Gimnazjalnych Mistrzostwach Powiatu w Halowej Piłce Nożnej

I miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Powiatu Szkół Gimnazjalnych tenisie stołowym- Kamil Karczmarek

I miejsce w Mistrzostwach Gminy w siatkówce dziewcząt

I miejsce w Mistrzostwach Gminy w siatkówce chłopców

II miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie w piłce siatkowej chłopców

III miejsce w Powiatowych Mistrzostwach w piłce siatkowej dziewcząt

I miejsce w Finale Strefy Wrocławskiej Gimnazjady Młodzieży w tenisie stołowym

I miejsce w Finale Wojewódzkim Turnieju Tenisa Stołowego Gimnazjalistów

II miejsce w Finale Ogólnopolskim Turnieju Tenisa Stołowego Gimnazjalistów

 

Sukcesy artystyczne”

V Edycja Konkursu Fotograficznego „A za oknem, za zakrętem…”

II miejsce - Emilia Pęcherek

IV Powiatowy Konkurs Artystyczny „Polskie Boże Narodzenie-tradycje, symbolika, zwyczaje:

I miejsce

 

Sukcesy naukowe:

Międzygimnazjalny Konkurs Informatyczny „Moje wakacje” w kategorii prezentacja multimedialna - II miejsce Anna Sierota

Międzygimnazjalny Konkurs Informatyczny „Moje wakacje” w kategorii grafika - III miejsce Katarzyna Ochej

Powiatowy Jarmark Historyczny „To okropne średniowiecze?” - III miejsce

Powiatowy Konkurs Biologiczny „Żyję zdrowo w XXI wieku- I miejsce w konkurencji „Jeden z dziesięciu”

Powiatowy Konkurs Biologiczny „Daję sobie szansę, żyję bez nałogów”

Ogólnopolski konkurs Języka Angielskiego - dobry wynik Karolina Krzysztoszek

Powiatowy Konkurs Chemiczno-Biologiczny - III miejsce Łukasz Guzik

Turniej Wiedzy Pożarniczej -eliminacje gminne:

II miejsce - Marta Kołowiec

Turniej Wiedzy Pożarniczej - eliminacje powiatowe:

II miejsce - Klaudia Kropiwnicka

III miejsce - Paweł Zieliński

Powiatowy Konkurs Wiedzy Matematyczno-Przyrodniczej „Omnibus”:

III miejsce - Łukasz Guzik

W latach 2002-2006 reprezentacja szkoły brała udział w Dolnośląskich Meczach Matematycznych organizowanych przez Uniwersytet Wrocławski.

Mecze te kończyły się wygraną lub remisem naszej szkoły.


[33] Arkusze ocen z lat 1946-2000.
[34] Kronika szkolna z lat 1970-74 

 

ZAKOŃCZENIE

 

Szkoła Podstawowa w Miękini rozpoczęła swoją działalność 1 września 1945 r. Początki jej funkcjonowania nie różniły się od początków innych szkół na Dolnym Śląsku. Problemy, z którymi borykała się placówka dydaktyczna w Miękini były typowe dla kraju zniszczonego po wojnie. Miękinia, tak jak inne miejscowości Dolnego Śląska, znalazła się w granicach państwa polskiego i polska szkoła musiała się tutaj organizować od początku. Placówka zaczynała swoją pracę w biedzie i w wielkim niedostatku materialnym. Lekcje odbywały się w jednym, starym poniemieckim pomieszczeniu. W ciągu następnych lat szkoła wielokrotnie zmieniała swe lokum aż dopiero w 1989 roku znalazła swoje miejsce w nowym dwusegmentowym budynku.

W 1965 r. Szkoła Podstawowa stała się szkołą 8-klasową.

Kiedy w latach 70-tych powołane zostały w kraju Gminne Szkoły Zbiorcze, placówka w Miękini została dużą szkołą zbiorczą, a dzieci dowożone były do szkoły autobusami szkolnymi.

1 stycznia 1994 roku gmina przejęła prowadzenie szkół na swoim terenie i szkoła w Miękini znalazła się pod jej zarządem.

W roku 1999 w związku z wprowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej reformą szkoła w Miękini przekształciła się w placówkę 6-klasową.

Po wojnie szkoła obejmowała zasięgiem Miękinię i dzieci mieszkające w najbliższych wsiach. Z czasem zasięg terytorialny znacznie się poszerzył, a szkoła w Miękini stała się placówką dominującą w gminie. Wiązało się to także ze wzrostem liczby uczniów i nauczycieli. Zasięg terytorialny Szkoły Podstawowej w Miękini na przestrzeni jej istnienia zmieniał się.

W roku szkolnym 2006/2007 do Szkoły Podstawowej uczęszcza 329 uczniów i pracuje 29 nauczycieli.

Nasi uczniowie mieszkają w różnych miejscowościach, a są to: Miękinia, Klęka, Lubiatów, Zabór Wielki, Zabór Mały, Białków, Prężyce, Lenartowice, Księginice, Warżyna, Głoska, Gąsiorów, Głogi, Kadłub, Błonie, Źródła, Żurawiniec, Wróblowice, Krępice, Kokrzyce oraz pojedyncze dzieci z Lutyni i Mrozowa.

Szkoła Podstawowa w Miękini jest placówką potrzebną, a organ prowadzący szkołę - Gmina Miękinia dba o to, aby warunki nauki w szkole były jak najlepsze.

Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Miękini w latach 1945-2006 przebiegało spokojnie i bez wstrząsów. W działalności szkoły odzwierciedlały się wszystkie reformy edukacyjne.

 

BIBLIOGRAFIA

A. Źródła archiwalne

1. A. A. W. Ankieta XX-lecia Kościoła Katolickiego na Śląsku, 1945-1965

2. Arkusze ocen z lat 1945-2000

3. Kronika szkolna z lat 1970-1974

4. Księgi protokołów z rad pedagogicznych

B. Źródła drukowane

1. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty, 1946 r., nr 11; 1948 r., nr 5; 1959r., nr 3.

C. Opracowania

1. J. Czyżewski, Krajobraz Niżu Śląskiego, (W:) Oblicze Ziem Odzyskanych, Warszawa 1948, t. I, s. 15-113.

2. B. Dolata, Wyzwolenie Dolnego Śląska, Wrocław 1970.

3. I. Heyne, Dokumentiere Geschichte des Bistums und Hochstiftes Breslau, Breslau 1860-1869, t. I-III.

4. M. i T. Kaletynowie, J. Lodowski, Grodziska wczesnośredniowieczne woj. wrocławskiego, Wrocław 1968.

5. M. i T. Kaletynowie, Plemienne i wczesnopiastowskie grody na Śląsku. Wrocław 1969.

6. J. Kostrowicki, Środowisko geograficzne Polski, Warszawa 1961.

7. J. Kostrzewski, Pradzieje Śląska, Wrocław 1970.

8. St. Lencewicz, Geografia fizyczna Polski, Warszawa 1962.

9. S. Raspond, Słownik etymologiczny miast i gmin PRL, Wrocław 1984.

10. R. Rubin, Zapraszamy do wypoczynku w województwie wrocławskim, Wrocław 1981.

11. W. Urban, Archidiecezja wrocławska w latach 1945-1965,  W: Nasza Przeszłość 22, 1965 r.

12.  J. Wosch, Terytorialny rozwój własności ziemskiej zakonu jezuitów na Śląsku od XVI do XVIII w., (W:) Studia Śląskie, T.34, 1978.

13. Zarys dziejów Szkoły Podstawowej w Miękini, spisany Ewę Szymak z Samorządem Uczniowskim, Miękinia 1984.

14. Zarys Monograficzny Szkoły Podstawowej, Miękinia 1995.

15. Dokumentacja nauczycieli „Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego: Anna Biernacka-Zalewska, Idalia Gałczyńska-Matuch, Rozalia Jędruszek

 

Opracowały: Marzena Śnieżek, Małgorzata Biszczak - Kunik

powrót